Program Wychowawczy

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

Publicznego Gimnazjum

im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego

w Pucku

 

 

 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 17.09.2014 r.rzezna, nauczycielemi ami, pedagogiem, kuratorami, terapeutami,

do realizacji od września 2014 r. do czerwca 2017 r.,

 

 

Puck, wrzesień 2014 r.

 

 

 

Autorzy programu na lata 2004-2007 oraz planu jego realizacji w roku szkolnym 2004/2005:

Dyrektor Izabela Grzejdziak, Marzenna Brazewicz, Ludwika Dębicka, Ryszarda Jaworska, Elżbieta Łęgowska, Wioleta Okoń – Stefanowska, Urszula Stromska.

 

Autorzy nowelizacji programu z dn. 07.01.2005r.:

Dyrektor Izabela Grzejdziak, Katarzyna Włodarkiewicz – Walicka, Marzenna Brazewicz, Ludwika Dębicka, Anna Kapczyńska, Barbara Krzyżanowska, Elżbieta Łęgowska,

Anita Nostitz – Jackowska, Wioleta Okoń – Stefanowska.

 

Autorzy planu realizacji programu w roku szkolnym 2005/2006:

Dyrektor Izabela Grzejdziak, Ludwika Dębicka, Elżbieta Łęgowska, Wojciech Mielewczyk, Anita Nostitz – Jackowska, Wioleta Okoń – Stefanowska, Katarzyna Włodarkiewicz – Walicka.

 

Autorzy programu na lata 2007 -2010 oraz planu jego realizacji w roku szkolnym 2007/2008:

Dyrektor Izabela Grzejdziak , Ludwika Dębicka, Barbara Krzyżanowska, Elżbieta Łęgowska, Wojciech Mielewczyk, Anita Nostitz – Jackowska, Wioleta Okoń – Stefanowska, Katarzyna Włodarkiewicz – Walicka.

 

Autorzy planu realizacji programu w roku szkolnym 2008/2009:

Dyrektor Izabela Grzejdziak, Ludwika Dębicka, Piotr Formella, Elżbieta Łęgowska, , Anita Nostitz – Jackowska, Wioleta Okoń – Stefanowska, Katarzyna Włodarkiewicz – Walicka.

 

Autorzy planu realizacji programu w roku szkolnym 2010/2011:

L.Dębicka, Cz.Gałkiewicz,  A.Kapczyńska, E.Łęgowska, J.Marzejon, W. Mielewczyk, M.Nowicki, A.Prus, A.Wilmowicz.

 

Autorzy planów realizacji programu w latach 2011-2014: I. Grzejdziak, E. Łęgowska.

 

Autorzy programu na lata 2014-20017 i planu realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015:

I. Grzejdziak, A. Nostitz-Jackowska, S. Ekwińska-Czeczko, A. Rosicka, E. Łęgowska.

 

 

 

WSTĘP

Po przeanalizowaniu programu wychowawczego opracowanego na lata 2011 - 2014 r., uwzględniając opinie rodziców, uczniów i organu prowadzącego oraz doświadczenia nauczycieli, Rada Pedagogiczna  dokonała ewaluacji programu, zgodnie z misją i wizją placówki.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Nadrzędnym celem wychowawczym działań naszego gimnazjum jest skuteczne wspieranie osiągania przez uczniów pełni ich rozwoju osobowego. Kierując się:

- zasadami zapisanymi w preambule ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- wskazanymi przez nią zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz

Konwencji Praw Dziecka,

- respektując chrześcijański system wartości, a za podstawę nauczania i wychowania

przyjmując zasady etyki,

stawiamy sobie za cel wychowanie człowieka wrażliwego, kulturalnego, tolerancyjnego

i odpowiedzialnego, mającego poczucie własnej wartości, akceptującego siebie, budującego poprawne relacje z innymi. Dążymy do rozwijania u młodzieży miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.

Nauczyciele naszego gimnazjum, wspierając rodziców w ich działaniach wychowawczych, realizują zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania  przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

CELE OGÓLNE, CELE SZCZEGÓŁOWE ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

Cela ogólne

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

I.WYCHOWANIE  PATRIOTYCZNE

1-kształtowanie uczuć

patriotycznych

1- obchody rocznic i świąt państwowych

01.09 – rocznica wybuchu II wojny światowej,

11.11 – Święto Niepodległości,

10.02 – rocznica zaślubin Polski z morzem,

12.03 - rocznica wyzwolenia miasta Pucka

16.03 – Święto Szkoły,

03.05, 02.05 – Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi RP

08.05, 09.05 – Dzięń Europejczyka, Rocznica zakończenia II wojny światowej

15.07 – Święto Lotnictwa

15.08 – Dzień Wojska Polskiego

2 – poszanowanie symboli narodowych, przeszłości narodu i państwa

1 - godna postawa podczas wykonywania hymnu państwowego i pieśni patriotycznych oraz obchodów rocznic,

2 - poznanie historii kształtowania się obecnego wizerunku godła na przestrzeni dziejów,

3 - właściwe zachowanie wobec sztandaru szkoły i symboli narodowych

4 – upamiętnienie ofiar holokaustu

3 – troszczenie się o pomyślność Ojczyzny

1 – sumienne wypełnienie obowiązków, przestrzeganie prawa obowiązującego w szkole i poza nią

4 – poznanie sylwetek „wielkich Polaków”

1 - prezentowanie biografii i dorobku wielkich Polaków,

z uwzględnieniem przedstawicieli naszego regionu,

2 - realizacja programu „Patron szkoły – MDL”,

3 - realizacja programu „ Święto szkoły”

5 – wychowanie dla społeczeństwa demokratycznego

1 - poznanie roli i znaczenia wyborów demokratycznych ,

2 - ukazywanie praktycznych zastosowań i procedur demokratycznych w społeczności szkolnej,

3 - wspieranie akcji prowadzonych przez „Amnesty International”, realizacja „Programu działań edukacyjnych na rzecz praw człowieka”,

4 - realizacja programu „Mój kolega Boliwijczyk”,

5 - prowadzenie działalności charytatywnej np. akcja „Dzieci Dzieciom”, współpraca ze specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Pucku

6 - współpraca z przedstawicielami samorządów

II.ROZWÓJ JEDNOSTKI PORZEZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW MORALNYCH I SPOŁECZNYCH

1 - rozwijanie w uczniach poczucia wartości oraz wiary we własne możliwości

1- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie – poznawanie swoich mocnych stron, akceptowanie siebie,

2 – dawanie pozytywnej informacji zwrotnej dotyczącej indywidualnych osiągnięć oraz umiejętności ucznia

2 – rozwijanie zainteresowań

i skłanianie do samodzielnego poznawania świata

1- uczestniczenie w zajęciach: kół przedmiotowych, kół zainteresowań; organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, udział w konkursach i projektach edukacyjnych

 

3 – przygotowanie do pracy samokształceniowej

i wykorzystanie mediów jako narzędzi pracy intelektualnej

1 – pomoc i zachęcanie uczniów do samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki, czytelni, Internetu, Multimedialnego Centrum Informacji

4 – kształtowanie umiejętności współżycia

w grupie i budowanie poprawnych relacji interpersonalnych

1- budowanie wzajemnego zaufania, zachęty i wsparcia

5 – wspieranie rodziców w zakresie kształtowania prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem

1- spotkania nauczycieli, pedagoga i psychologa  z rodzicami,

2 – współpraca nauczycieli z Radą Rodziców i Radami Klasowymi

3 - informowanie rodziców o formach udzielania pomocy przez placówki pozaszkolne ( Polskie Towarzystwo Dyslektyczne, Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna itp.),

4 - pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności okresu dorastania

 

6 – uświadamianie uczniom wpływu subkultur

na osobowość człowieka

1 – analizowanie przyczyn i skutków tworzenia się subkultur oraz ich wpływu na kształtowanie osobowości młodych ludzi

7 – kształtowanie tolerancji

1 – spotkania z osobami niepełnosprawnymi

III.PROPAGOWANIE

ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

1 – budowanie świadomości współzależności między poszczególnymi wymiarami zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz odpowiedzialności za własne zdrowie

1- zajęcia w ramach godzin z wychowawcą, biologii, chemii, techniki, i wychowania fizycznego,

2- realizacja „Programu edukacji ekologicznej” i programu  „Szkoła promująca zdrowie”

2 – zachęcanie do aktywnego stylu życia

1- organizowanie imprez sportowych, turystycznych

i rekreacyjnych,

3 – dostarczanie informacji

o sposobach udzielania pierwszej pomocy

1- spotkania z przedstawicielami służby zdrowia

4 – wyposażenie uczniów w wiedzę na temat podstawowych technik skutecznego uczenia się

1 - zajęcia z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą

5 – higiena pracy ucznia

w szkole i w domu

1- równomierne rozmieszczenie w szkolnym tygodniowym planie pracy zajęć wymagających czasochłonnego przygotowania się przez uczniów w domu,

2 - udostępnienie świetlicy w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach,

3 - dbałość o ład i porządek w szkole,

4 - spotkania wychowawcy z rodzicami i uczniami

6 – propagowanie racjonalne-go  odżywiania, uświadamianie uczniom zależności między odżywianiem a zdrowiem.

1 - realizacja programu autorskiego: „Program promujący racjonalne odżywianie”

IV. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA

W ZGODZIE

ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

1 –tworzenie warunków do poznawania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz rozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody

1 - zajęcia w ramach lekcji biologii, geografii, chemii

2 – realizacja „Programu edukacji ekologicznej”

2 – kształtowanie postaw szacunku dla przyrody i odpowiedzialności za nią

1- realizacja „Programu edukacji ekologicznej”

V. AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM

I SPOŁECZNYM

1 – zachęcanie i umożliwianie uczniom obcowania z kulturą

i sztuką

1 – obcowanie z kulturą i sztuką

 

2 – kształtowanie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją    kultury masowej

1- poruszanie stosownej tematyki na lekcjach

3 – uświadamianie potrzeby korzystania z dóbr kultury

1 – lekcje języka polskiego i godziny z wychowawca

4 – wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się

1- informowanie i zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i sportowych,

5 – przygotowanie do wartościowego przeżywania wolnego czasu

1 – godziny z wychowawcą

 

6 – współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

1 – organizowanie imprez dla środowiska lokalnego

2 – promocja szkoły poprzez: organizowanie prelekcji dla społeczeństwa, spotkań z uczniami SP, dnia otwartego szkoły, konkursów,  prezentowanie prac uczniów, prowadzenie strony internetowej, przekazywanie do mediów lokalnych informacji o pracy szkoły

 

VI. PREORIENTACJA ZAWODOWA

1 – poznanie osobistych predyspozycji do wykonywania określonego zawodu

1 – udzielanie pomocy w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej

2 – wstępne przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy

1 – zapoznanie z ofertą szkół  i rynkiem pracy

3 – rozwijanie ducha przedsiębiorczości

1 – zachęcanie do rozwijania własnej przedsiębiorczości

VII. KOPRZYSTANIE Z DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WŁASNEGO REGIONU

1 – rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związków z historią i kulturą narodu oraz tradycji własnej rodziny

1 – współpraca z placówkami i instytucjami  o charakterze regionalnym,

2 – organizowanie wycieczek po Ziemi Kaszubskiej,

3 – realizacja programów edukacji regionalnej,

4 – spotkania z osobami propagującymi regionalizm,

5 – konkursy o tematyce regionalnej,

6 – informowanie o lokalnych inicjatywach kulturalnych

VIII. INTEGRACJA EUROPEJSKA

1 – kształtowanie świadomości wielowiekowej tradycji i związków Polski z Europą

 

 

1 – zajęcia w ramach lekcji wychowania obywatelskiego, historii, języka polskiego, i języków obcych

2 – rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartego na tezie „Jestem Polakiem a więc jestem Europejczykiem”

3 – kształtowanie umiejętności potrzebnych

w nawiązywaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym i grupowym

1– wymiana z uczniami i nauczycielami szkół europejskich

 

IX. PRACA OPIEKUŃCZA

1 – organizowanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom

1 – rozpoznawanie środowiska ucznia,

2 – współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

i Caritas,

3 – pozyskiwanie funduszy

2 – organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1 – prowadzenie profilaktyki opiekuńczo – wychowawczej

(wychowawca, pedagog, psycholog, policja, kurator, pedagodzy innych szkół) i eliminowanie społecznego niedostosowania

3 – dbałość o wysoką frekwencję uczniów, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

1 – przyznawanie nagród dyrektora szkoły za 100 % frekwencję,

2 – wyróżnienia dla klas,

3 – stosowanie trybu postępowania w związku z niezrealizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

4 – stosowanie zasad poprawy frekwencji uczniów w szkole

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Absolwent gimnazjum powinien:

- być samodzielny, wrażliwy, kulturalny, odpowiedzialny, tolerancyjny,

- być empatyczny, kochać ludzi i otaczający go świat,

- znać swoją wartość,

- w oparciu o zdobytą wiedzę, umiejętności i wartości moralne powinien świadomie

dokonywać właściwych wyborów,

- aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym,

- być świadomy swojej przynależności narodowej, znać dziedzictwo kulturowe rodziny,

regionu, narodu przy jednoczesnym otwarciu na wartości Europy i świata.

DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PROGRAMU

Dokumentowanie realizacji programu odbywa się poprzez zapisy w dziennikach lekcyjnych, sprawozdania semestralne i końcoworoczne  przewodniczących zespołów samokształceniowych i sprawozdania pedagoga o sytuacji wychowawczej szkoły oraz poprzez analizę realizacji programu wychowawczego wykonaną przez dyrektora szkoły.

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU

Ocena efektywności programu wychowawczego będzie się odbywać poprzez

- obserwację zachowań uczniów,

- analizowanie opinii rodziców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, organu

prowadzącego,

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu będzie odbywać się, co najmniej raz na trzy lata, a w razie potrzeby, co roku w sierpniu. Nauczyciele zwrócą uwagę na atrakcyjność elementów programu. Będą obserwować zainteresowanie, zaangażowanie, postawy, frekwencję uczniów. Zanotują własne spostrzeżenia oraz sugestie rodziców. Wszystkie wyżej wymienione elementy wykorzystają do udoskonalenia programu.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości