Plan realizacji Programu Wychowawczego

PLAN REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM METOD I FORM REALIZACJI

Cele ogólne

Cele szczegó-

łowe

sposoby

realizacji

 

Formy i metody realizacji

 

klasy

 

termin

 

Odpowiedzialni nauczyciele

I.

Wychowanie patriotyczne

 

 

 

1 / 1

- wystawianie wart honorowych oraz udział pocztu
sztandarowego w uroczystościach miejskich,

- apele, audycje, konkursy,

 

 

 

 

 

- realizacja programu autorskiego „Święto Szkoły”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – III

 

 

01.09

 

11.11

 

 

 

10.02

 

12.03

 

 

16.03

01-03.05

08-09.05

 

 

 

 

Dyrektor, L. Dębicka,

R. Paszke, harcerze

S.Ekwińska-Czeczko,
I. Grzejdziak. Muza-Kwarta, B. Krzyżanowska, harcerze, L.Dębicka

W. Moszkowicz, U.Stromska,

harcerze, L.Dębicka

S.Ekwińska-Czeczko, U.Stromska, M. Muza-Kwarta

harcerze, L.Dębicka

Dyrekcja, L. Dębicka,
B. Krzyżanowska

przewodniczący zespołów samokształceniowych, harcerze, Samorząd Ucz.

U.Stromska, J.Wenta,
B. Krzyżanowska

M. Muza-Kwarta

S.Ekwińska-Czeczko, I. Grzejdziak., L.Dębicka,

harcerze

Dyrekcja, R. Paszke,

2 / 1, 2, 3

 

 

 

 

 

 

 

2 / 4

- pogadanki na godzinach z wychowawcą,

- lekcje historii, muzyki, języka polskiego,

- egzekwowanie właściwego zachowania uczniów     
podczas uroczystości,

- przeprowadzenie lekcji musztry w ramach godzin
wf dwa razy w ciągu roku w każdej klasie

 

 

- wykonanie gazetki okolicznościowej

I – III

 

I - III

 

I - III

 

 

 

I - III

cały rok

cały rok

cały rok

 

IX i III

 

 

 

IV

 

wychowawcy klas

nauczyciele

nauczyciele

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

W. Moszkowicz

S. Ekwińska- Czeczko, 
U. Stromska

 

3 / 1

- zapoznanie uczniów ze statutem szkoły,
obowiązującymi regulaminami i ich egzekwowanie

- spotkania z przedstawicielami policji na temat
odpowiedzialności karnej nieletnich

I – III

 

I

cały rok

 

I semestr

nauczyciele

 

pedagog,  wychowawcy

 

4 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 /2, 3

- konkursy, wieczornice, gazetki, apele

- „Patriotyzm w mojej rodzinie”- spotkania z członkami rodzin, wspomnienia,

- „Detektywi przeszłości” -konkurs historyczny

 

- prezentacje postaci

(Jan Paweł II, H. Sienkiewicz, J. Piłsudski)

 

 

 

 

 

- działania zgodnie z celami programów „Święto
szkoły” oraz  „Patron szkoły – MDL”, w tym
wycieczka uczniów klas III do jednostki
wojskowej w Babich Dołach

 

I - III

 

I – III

 

III

 

 

 

 

 

 

I – III

 

 

cały rok

XI

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

luty

marzec

cały rok

 

 

T. Ostapowicz, nauczyciele

S. Ekwińska-Czeczko,

L. Dębicka, I. Grzejdziak

W. Moszkowicz,

S. Ekwińska-Czeczko

Bożena Korth

L. Dębicka, J. Wenta,
W. Moszkowicz,

S. Ekwińska-Czeczko,
I Grzejdziak,B. Krzyżanowska

 

 

Dyrekcja, L. Dębicka,

W. Moszkowicz

S. Ekwińska -Czeczko

B. Krzyżanowska

5 / 1, 2

- udział w wyborach szkolnych do Samorządu
Uczniowskiego

 

 

I – III

 

IX – X

 

 

SU,

L. Dębicka, A. Kapczyńska

 

5 / 3

- udział w działaniach Polskiej Akcji Humanitarnej Amnesty International

I  - III

cały rok

W. Moszkowicz

 

5 / 4

 

5 / 5

działalność charytatywna

- realizacja programu „Mój kolega Boliwijczyk”

 

-Dzieci Dzieciom

 

-Góra Grosza

 

-wolontariat w DPS, hospicjum i Domu Seniora -„Hilaris”, współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym,

 

 

 

-Tworzymy więzi – zbiórka darów dla schroniska, organizacja wolontariatu, wyjazd do schroniska w Dąbrówce

I –III

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Korth

 

L.Dębicka, U. Stromska

M. Muza-Kwarta,

SU, .L.Dębicka, A. Kapczyńska

B.Korth, I.Grzejdziak,

A.Nostitz-Jackowska

B. Krzyżanowska

S. Ekwińska-Czeczko

 

 

SU, L.Dębicka,
A. Kapczyńska

rodzice

J.Marzejon

5 / 6

 

- spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego

III

cały rok

S. Ekwińska-Czeczko,

I.Grzejdziak

II.

Rozwój jednostki poprzez kształtowanie postaw moralnych

i społecznych

 

 

1 / 1

 

 

 

 

 

 

1/ 2

- warsztaty „Jak przeciwdziałać przemocy?”

- rozmowy nauczycieli z uczniami,

- konsultacje indywidualne na bieżąco

 

- godziny wychowawcze,

- lekcje języka polskiego i religii,

- przyznawanie nagród wyróżniającym się uczniom
w nauce, sprawowaniu, pracy społecznej,
frekwencji, sporcie, laureatom konkursów,

- udzielanie pochwał słownych na forum klasy  i
apelach oraz odnotowywanie sukcesów uczniów w
dzienniku elektronicznym oraz na tablicach
informacyjnych,

-prezentacje  prac uczniów i projektów
edukacyjnych

I

I - III

 

 

I - III

 

 

I – III

 

 

 

 

I

cały rok

 

 

 

VI

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

pedagog

nauczyciele, psycholog

 

 

nauczyciele wychowawcy

n -le j. polskiego i religii

Rada Rodziców, dyrektor, nauczyciele

 

Dyrekcja

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy

 

B. Krzyżanowska,

M. Muza-Kwarta, nauczyciele

2 /1

- aktywna działalność w kołach

a) przedmiotowych:

polonistyczne - zajęcia wyrównawcze

polonistyczne – przygotowanie do egzaminu IIID

matematyczne – przygotowanie do konkursów

zajęcia wyrównawcze z matematyki

praca z uczniem słabym

 

historyczne

chemia – przygotowanie do egzaminu

 

fizyka – przygotowanie do egzaminu

biologia– przygotowanie do egzaminu

geografia– przygotowanie do egzaminu

historyczne, wos -  przygotowanie do egzaminu

 

b) zainteresowań:

-piłka siatkowa chłopców

-piłka siatkowa dziewcząt

-zajęcia lekkoatletyczne

-zajęcia muzyczne

-redakcja strony internetowej szkoły

-biblijne

- teatralne

-wolontariat uczniów na rzecz mieszkańców Domu
Opieki Społecznej, hospicjum i Domu Seniora „Hilaris”

-gry na perkusji

- udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki na  
Politechnice Gdańskiej,

 

- udział w konkursach przedmiotowych i
artystycznych, zawodach sportowych i innych,

- udział w warsztatach organizowanych przez
instytucje i organizacje pozaszkolne

- Dni Języków Obcych:

języka angielskiego

języka niemieckiego

- Szkolne konkursy języka angielskiego

- gra terenowa – j. niemiecki

 

 

zajęcia dodatkowe:
matematyka  III d

matematyka I A

język polski III c i III b

język polski II A

zajęcia wyrównawcze

biologia IIId

chemia IIId

chemia

język niemiecki II B

język niemiecki

język angielski I D i IB grupa A, III C grupa B

język angielski III C grupa A, II A grupa A i B, III B grupa A

język angielski  I B i I D grupa B, III B grupa B

piłka siatkowa dziewcząt I C

lekka atletyka chłopców I C

geografia II C

język polski , język angielski, historia ID

zajęcia świetlicowe

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-III

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

III-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

I. Grzejdziak

U. Stromska

E. Łęgowska, M.Godlewska

M. Godlewska, M.Kopeć

J. Wenta,

 

S. Ekwińska-Czeczko

A. Tomczyk, A.Janowitz-Chećko

M. Nowicki

J. Bojke

A.Zielke

S. Ekwińska-Czeczko

W. Moszkowicz

 

K. Groenwald

M. Chełchowska

R. Paszke

M. Muza – Kwarta

A. Zielke

B.Korth

P.Leszczyński

B.Korth

 

 

T.Ostapowicz

M.Nowicki, M.Godlewska, E.Łęgowska

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

n-le języka angielskiego

n-le języka niemieckiego

 

 

 

E. Łęgowska

M.Nowicki

U. Stromska, L.Dębicka

J.Wenta

A.Janke

J.Bojke

A.Janowitz – Chećko

A.Tomczyk

A. Kapczyńska

M. Włodarski, A. Kapczyńska

J. Marzejon

N.Klebba

 

J. Wittbrodt

K. Groenwald

R. Paszke

P.Leszczyński

A.Nostitz-Jackowska

M. Włodarski, K. Makowska, M. Kopeć, B. Krzyżanowska

3 /1

 

 

 

 

 

 

 

- lekcje biblioteczne

- swobodny dostęp do zbiorów biblioteki i czytelni,

 

- kształcenie umiejętności krytycznego korzystania z mediów na lekcjach informatyki, języka polskiego, wos, godziny z wychowawcą i innych przedmiotów,

- zajęcia w Centrum Informacji Multimedialnej

- korzystanie z Internetu,

- udział w konkursach ,

- udział w akcji „Podziel się książką”, „Uwolnij
książkę”

- Konkurs „Jaka to książka?”

 

 

 

- konkurs czytelniczy „W lustrze książki”

 

 

 

 

I – III

 

 

 

 

 

 

 

I-III

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

IX-IV

T. Ostapowicz

T. Ostapowicz

nauczyciele i wychowawcy

T. Ostapowicz

nauczyciele informatyki

nauczyciele

 

nauczyciele

 

T. Ostapowicz, W.Mielewczyk

A..Nostitz-Jackowska, I.Grzejdziak, B.Krzyżanowska T. Ostapowicz

 

 

T. Ostapowicz

4 /1

- rozmowy indywidualne nauczycieli z uczniami,
bieżące kontakty  na godzinach z wychowawcą
oraz w czasie wycieczek, imprez klasowych
i szkolnych,

- warsztaty integracyjne

 

- konkursy SU –„Jestem gospodarzem klasy,
szkoły”, „Dbam o kulturę języka”

 

- współpraca Puck - Cieszyn

 

I – III

 

 

I

 

 

I – III

 

I – III

 

 

 

cały rok

 

 

IX

 

 

XII, II

 

cały rok

 

nauczyciele, psycholog,

wychowawcy klas, pedagog

 

 

pedagog

 

 

SU, L.Dębicka, A Kapczyńska

 

I.Grzejdziak, J.Marzejon, U.Stromska

 

5 / 1

 

 

 

5 / 2

 

5 / 3

 

 

 

 

5 / 4

- wywiadówki,

- indywidualne rozmowy nauczycieli i rodziców,

- zebrania rodzicielskie, I wtorki miesiąca

 

I - III

 

cały rok

wychowawcy klas

nauczyciele, pedagog, psycholog

wychowawcy klas

- współudział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych,

I - III

cały rok

dyrekcja i wychowawcy

- ogłoszenia na tablicy informacyjnej i stronie  internetowej,

- ulotki

I - III

cały rok

pedagog , A. Zielke, B. Krzyżanowska,

wychowawcy

- lekcje wychowania do życia  w rodzinie, biologii,
godziny z wychowawcą,

– indywidualne konsultacje z pedagogiem

 

 

I - III

 

 

cały rok

nauczyciele wos, biologii, wychowawcy,

pedagog

 

6 / 1

- pogadanki, dyskusje, filmy, artykuły na lekcjach
wos, języka polskiego, religii, godzinach z
wychowawcą

 

I – III

 

 

cały rok

nauczyciele wymienionych przedmiotów

i wychowawcy

 

7 / 1

- akcja „Dzieci  - Dzieciom”,

 

- współpraca z  Domem Pomocy Społecznej w
Pucku i Domem Seniora „Hilaris”

- współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym i Ośrodkiem Adaptacyjnym

 

 

- współpraca z Hospicjum w Pucku

I - III

XII

 

cały rok

 

cały rok

 

 

L. Dębicka, U. Stromska

M. Muza – Kwarta,

I.Grzejdziak, A. Nostitz-Jackowska, B.Korth,   
B. Krzyżanowska,

pedagog

S.Ekwińska -Czeczko, A.Janke

B. Koth, M.Muza-Kwarta, dyrekcja

III.

Propagowanie zdrowego stylu życia

1 / 1

- pogadanki, dyskusje, w ramach godzin
z wychowawcą, na lekcjach biologii, chemii,
techniki, wychowania fizycznego i wos

- warsztaty profilaktyki dotyczącej uzależnień

-przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z
korzystania z internetu „Wyloguj się do życia”

 

- warsztaty „Spokojnie to tylko egzamin”

- warsztaty dotyczące zaburzeń w odżywianiu

- warsztaty dotyczące poprawnych kontaktów
interpersonalnych uczniów

 

I – III

 

I-III

 

I

 

III

II

II

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

I- II

II sem.

nauczyciele wymienionych przedmiotów

i wychowawcy

pedagog, trenerzy

 

pedagog i nauczyciele informatyki

psycholog

psycholog

A.Osińska-Nowak

1 / 2

- zgodnie z programem  „Edukacja prozdrowotna”, „Edukacja ekologiczna”

- poruszanie stosownej tematyki na lekcjach
biologii, chemii, godzina z wychowawcą i innych

- zbiórka zużytych baterii

- zbiórka makulatury, plastikowych  nakrętek,

- zbiórka pojemników na tusz i tonerów – akcja „Fundusze za puste tusze”

III

 

II-III

 

I-III

 

I-III

cały rok

nauczyciele

 

nauczyciele wymienionych przedmiotów

A. Tomczyk

SU, T. Ostapowicz

T. Ostapowicz

W. Mielewczyk

2 / 1

- rajdy i wycieczki  rowerowe w ramach TAT

 

 

- „Mikołajkowy turniej piłki siatkowej dla szkół
powiatu puckiego”,

- zawody sportowe zgodnie z kalendarzem imprez
sportowych,

 

-  Szkolny Konkurs Niemieckiej Piosenki
Świątecznej

 

 

- Tydzień Aktywności Turystycznej

 

- „Poznajmy się”- rajd integracyjny  klas pierwszych

 

I-III

 

 

I – III

 

 

 

 

I – III

 

 

 

I – III

 

I

VI

 

 

cały rok

 

 

 

 

XII

 

 

 

VI

 

IX

nauczyciele wychowania fizycznego, , A. Nostitz-Jackowska

nauczyciele wf

 

nauczyciele wf

 

 

nauczyciele języka niemieckiego

 

 

A. Nostitz – Jackowska

 

wychowawcy klas I

3 / 1

- pogadanki, warsztaty, prezentacje, ulotki

 

I – III

 

cały rok

 

 

B. Krzyżanowska,

J. Bojke, higienistka,

K. Włodarkiewicz -Walicka

4 / 1

- godziny z wychowawcą i lekcje z poszczególnych
przedmiotów

-warsztaty  „Jak można pomóc sobie w nauce?,  czyli metody efektywniejszego przyswajania wiedzy”

I

 

 

I

IX, X

 

 

X

wychowawcy

 

 

psycholog

5 / 1

 

5 / 2

 

5 / 3

 

 

 

5 / 4

- właściwie ułożony plan zajęć uwzględniający higienę pracy umysł.

I - III

cały rok

Dyrekcja

- gry i zabawy świetlicowe

I - III

cały rok

nauczyciele świetlicy

- dbanie o wystrój sal, korytarzy, świetlicy,
biblioteki i  boiska szkolnego oraz wykonanie
dekoracji na apele i uroczystości szkolne,

- konkurs „Klasa na medal”

- pogadanki na godzinach z wychowawcą

 

I - III

 

cały rok

nauczyciele, Dyrekcja

B. Krzyżanowska,

 

SU

wychowawcy

- rozmowy na temat zasad higieny pracy umysłowej
ucznia, warsztaty

I - III

cały rok

wychowawcy

6 / 1

- konkurs promujący racjonalne odżywianie i udział
w programie „Trzymaj formę”,

- tematyka żywieniowa na lekcjach techniki

I - III

III-IV

B. Krzyżanowska,

E. Łęgowska,  A. Nostitz – Jackowska oraz wychowawcy

IV.

Przygotowanie do życia w zgodzie ze środowiskiem

 

1 / 1

 

 

 

2 / 1

 

 

 

- zgodnie z „Programem  edukacji ekologicznej”

- edukacja ekologiczna w ramach lekcji geografii,
chemii i biologii

 

I-III

 

cały rok

 

 

 

n – le wg programu,

nauczyciele wymienionych przedmiotów

- udział w akcjach :

Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi,

 

Monitoring Nadmorskiego Parku  Krajobrazowego

(realizacja projektu edukacyjnego )

 

zbiórka baterii

 

zbiórka nakrętek

 

zbiórka tonerów i pojemników na tusz

 

I – III

 

 

cały rok

 

Dyrekcja, J. Bojke,

 

A.Janowitz-Chećko

A. Zielke, J.Bojke

 

A. Tomczyk

 

SU, T. Ostapowicz

 

W. Mielewczyk, T.Ostapowicz

 

V.

Aktywny udział

w życiu kulturalnym i społecznym

1 / 1

- wyjazdy do: kina, teatru, filharmonii, opery,
muzeów, w ramach Tygodnia Aktywności
Turystycznej

 

- uczestniczenie w wystawach i  wernisażach,

- organizowanie koncertów i występów uczniów

- Jasełka Bożonarodzeniowe

 

 

I - III

cały rok

 

 

 

cały rok

cały rok

XII

wychowawcy,

A. Nostitz - Jackowska

nauczyciele,

 

nauczyciele i wychowawcy

nauczyciele i wychowawcy B.Korth, B.Krzyżanowska

M. Muza-Kwarta

2 / 1

- pogadanki, konkursy, lekcje muzyki, plastyki,
historii i języka polskiego

I - III

cały rok

nauczyciele wymienionych przedmiotów

3 / 1

- omawianie i ocenianie wartości dzieł literackich i
artystycznych,

- wspieranie twórczości artystycznej uczniów

 

I - III

 

cały rok

nauczyciele języka polskiego, muzyki, techniki,

plastyki oraz wychowawcy

4 / 1

- udział w imprezach kulturalnych i sportowych

I – III

cały rok

wychowawcy i nauczyciele wf

5 / 1

- pogadanki, dyskusje,

- dawanie dobrego przykładu

- Tydzień Aktywności Turystycznej

I – III

 

 

cały rok

 

VI

wychowawcy, nauczyciele

nauczyciele

A. Nostitz – Jackowska

6 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Festyn szkolny „Piknik w gimnazjum”

 

- „Mikołajkowy turniej piłki siatkowej

dla szkół powiatu puckiego”,

- występy dla pensjonariuszy  Domu Pomocy
Społecznej w Pucku, Domu Seniora „Hilaris”

 

- występy w Kościele w Pucku, hospicjum

 

 

 

-Dzień Patrona Szkoły – dzień otwarty szkoły,
prezentacja prac uczniów

 

 

 

- prezentacje projektów edukacyjnych w środowisku
lokalnym

- wernisaż prac uczniów

 

 

- strona internetowa szkoły z aktualnymi
informacjami, tablica elektroniczna,

 

- przekazywanie informacji do prasy

I - III

IX

 

XII

 

według potrzeb

według potrzeb

 

 

 

marzec

 

 

 

 

cały rok

Dyrekcja,  Rada Rodziców, SU, nauczyciele

nauczyciele wf

 

I. Grzejdziak, A. Nostitz -Jackowska

L. Dębicka, U.Stromska,

M. Muza  -Kwarta, B.Korth, dyrekcja

 

 

dyrekcja, nauczyciele

SU,

 

 

 

opiekunowie projektów

 

B. Krzyżanowska, M. Muza-Kwarta

 

A. Zielke, T.Ostapowicz, Makowska

 

M. Chełchowska, S.Ekwińska -Czeczko, dyrekcja

 

 

6/2

VI.

Preorientacja zawodowa

 

1 / 1

 

– diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i pomoc
w planowaniu kształcenia,

_udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i
zawodowych uczniom,

- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących,

- koordynowanie działalności informacyjno-
doradczej szkoły

 

III

 

 

 

cały rok

 

 

doradca zawodowy

 

 

 

2 / 1

- ulotki, tablica informacyjna

– wizyty w wybranych szkołach,

- prezentacje szkół ponadgimnazjalnych na
godzinach z wychowawcą

- targi szkół ponadgimnazjalnych

 

III

cały

rok

pedagog

psycholog

wychowawcy,

doradca zawodowy

 

 

3 / 1

 

- działalność Samorządu Uczniowskiego,

- organizowanie imprez dla środowiska lokalnego
w  tym festynu szkolnego „Piknik w gimnazjum”

 

I - III

 

cały rok

 

18.09.16

 

L. Dębicka

Dyrekcja, Rada Rodziców,  SU, , nauczyciele i pracownicy szkoły

VII.

Korzystanie z dziedzictwa kulturowego własnego regionu

 

1/ 1

 

1 / 2

 

 

 

 

 

1 / 3

 

 

1 / 4

 

 

1 / 5

 

 

 

 

 

 

- lekcje muzealne w Muzeum Ziemi Puckiej,

 

- piesze i autokarowe wycieczki, rejsy

– realizacja programów autorskich:

„Wycieczka po Pucku – śladami historii”,

„Tropami Lwa Puckiego”,

„Zatoka Pucka – nad nią mieszkamy”,

„Ocalić od zapomnienia”,

- wizyty w Muzeum Ziemi Puckiej

- spotkania z ciekawymi ludźmi

 

– udział w konkursach o tematyce regionalnej

- konkurs „Młodzież na morzu” LMiR

 

- udział w inicjatywach kulturalnych

wg kalendarza imprez miejskich,

 

 

 

 

 

 

 

 

I – III

 

 

 

 

 

 

I-III

 

 

I-III

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

w ramach TAT

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

wychowawcy klas,

n – le historii

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

W. Mielewczyk T. Ostapowicz

 

 

wychowawcy klas

VIII.

Integracja europejska

 

1 /1 i

2 / 1

 

- edukacja europejska w ramach lekcji wos, historii,
języka polskiego, języków obcych

 

III

 

 

 

 

cały rok

 

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

3 / 1

 

- prezentacja prac, wymiana doświadczeń

 

I - III

 

cały rok

 

nauczyciele języków obcych

IX.

Praca opiekuńcza

1 /1

 

1 / 2

 

 

1 / 3

- rozmowy z uczniami, rodzicami,

- wizyty w domach,

- dofinansowanie dożywiania,

 

- współpraca z MOPS, CARITAS, SOSW w  Pucku,
Sanepid,

 

 

 

- udział w akcjach charytatywnych:

„Dzieci - Dzieciom”,

 

„Góra grosza”,

 

„Mój kolega Boliwijczyk”

I

I – III

I – III

 

I – III

 

 

 

 

I – III

 

 

I – III

 

I - III

cały rok

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

XII

 

 

cały rok

 

cały rok

wychowawcy, pedagog psycholog

 

 

B.Korth, wychowawcy klas integracyjnych, pedagog, nauczyciele wspomagajacy

 

 

L Dębicka, U. Stromska,

M. Muza- Kwarta,

 

SU

 

B. Korth, nauczyciele,

 

2 / 1

- realizacja programu profilaktycznego

- zajęcia z wychowawcą, pedagogiem,

- spotkania z policjantami,
pedagogiem, trenerami, kuratorami

- zajęcia socjoterapeutyczne

- pogadanki,

- rozmowy z elementami terapii,

- współpraca z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, kuratorami

 

I – III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

pedagog i wychowawcy

dyrekcja i pedagog,

 

P. Leszczyński

pedagog, wychowawcy

pedagog, wychowawcy

pedagog, wychowawcy

psycholog, dyrekcja

3/1

 

 

 

3/2

 

3/3

 

 

3/4

- przyznawanie przez dyrektora szkoły w I semestrze wyróżnień a w II semestrze nagród za stuprocentową obecność uczniów  w szkole,

- wyróżnianie klas osiągających najwyższą
frekwencję – konkurs „My chodzimy do szkoły”

- upomnienia i tytuły wykonawcze w związku z

niezrealizowaniem obowiązku szkolnego,

 

- realizacja zasad poprawy frekwencji ucznia w
szkole.

I – III

 

 

 

I – III

 

I – III

 

 

I - III

I i VI

 

 

 

I i VI

 

cały rok

 

 

cały rok

dyrekcja, wychowawcy klas

 

 

 

dyrekcja, M. Nowicki,

 

wychowawcy, pedagog, dyrekcja

 

dyrekcja, pedagog,

wychowawcy klas

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości