Statut - Rozdział II

Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Wszystkie strony
 

 

 


Rozdział II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 7

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniach a także ogólne założenia Programu wychowawczego szkoły oraz Szkolnego programu profilaktyki a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa gimnazjum;

2) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizuje indywidualne programy nauczania oraz umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie;

3) umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;

4) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej;

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły:

a) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

b) sprawuje opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,

c) zapewnia uczniom opiekę nauczycieli podczas przerw między zajęciami szkolnymi

w formie nauczycielskich dyżurów,

d) nauczyciel prowadzi lekcje w sposób bezpieczny dla uczniów, w czasie przerw nie pozostawia uczniów w salach lekcyjnych bez swojej opieki,

e) nauczyciel bez ważnej przyczyny nie zezwala uczniom na opuszczenie sali lekcyjnej,

f) opuszczenie przez ucznia szkoły możliwe jest tylko za zgodą dyrektora szkoły z powodu ważnej przyczyny albo za zgodą wychowawcy, nauczyciela na podstawie pisemnej prośby rodzica/prawnego opiekuna lub pisemnej informacji pielęgniarki szkolnej, nauczyciel zwalniający ucznia ze szkoły jest zobowiązany niezwłocznie odnotować ten fakt w dzienniku szkolnym,

7) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, ponadto pedagog i psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcą prowadzi całoroczną opiekę nad dziećmi, którym

z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki (stałe lub doraźne), ponadto umożliwia im się korzystanie ze świetlicy oraz w miarę możliwości

z bezpłatnego dożywiania i zapomóg losowych;

8) organizuje w miarę możliwości rehabilitację uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły;

9) propaguje zasady zdrowego trybu życia;

10) kultywuje tradycje związane z patronem szkoły;

11) dąży do wychowania człowieka wrażliwego, kulturalnego, tolerancyjnego

i odpowiedzialnego;

12) podejmuje różnorodne działania na rzecz środowiska lokalnego.

  
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości