Statut - Rozdział III

Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Wszystkie stronyRozdział III

ORGANY GIMNAZJUM

§ 8

1. Organami gimnazjum są: dyrektor gimnazjum, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski.

2. Każdy z organów gimnazjum jest autonomiczny i posiada swobodę działania oraz podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie szkoły.

3. W razie zaistniałej sytuacji konfliktowej, w tym naruszenia praw ucznia, można powołać komisję rozjemczą w skład, której wejdą: dyrektor szkoły, przedstawiciel rady pedagogicznej, po dwóch przedstawicieli rady rodziców i samorządu uczniowskiego i jeśli zachodzi potrzeba przedstawiciel Kuratora Oświaty lub radca prawny.

4. Konieczna jest bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych

i planowanych działaniach lub decyzjach.

5.

1) Dyrektor gimnazjum jest kierownikiem jednostki organizacyjnej podporządkowanej samorządowi terytorialnemu miasta Puck. Jest wybierany na zasadach określonych przez MEN. Dyrektor jest upoważniony do wykonywania zadań administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

2) Dyrektor:

a) organizuje pracę szkoły,

b) kontroluje realizację postanowień rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący,

c) jest inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań na terenie szkoły,

d) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania,

e) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,

f) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

g) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3) W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna lub rada rodziców mogą wystąpić

o skrócenie kadencji dyrektora zgodnie z przepisami o powoływaniu i odwoływaniu kadry kierowniczej.

6.

1) W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor gimnazjum, jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele.

2) Rada pedagogiczna:

a) realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego i ze statutu gimnazjum;

b) zbiera się na zebraniach szkoleniowych, klasyfikacyjnych, plenarnych

i nadzwyczajnych w terminach wyznaczonych przez dyrekcję;

c) podejmuje uchwały i wyraża opinie zgodnie z ustalonym regulaminem, zasięgając

w razie potrzeby opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

7.

1) W szkole działa rada rodziców. Rada ustala swój regulamin pracy i wybiera przewodniczącego zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.

2) Rodzice współpracują z dyrekcją i radą pedagogiczną w sprawach wychowania

i kształcenia młodzieży.

3) Nauczyciele, uznając, że pierwotne, największe prawa i obowiązki wychowawcze

w stosunku do dzieci posiadają rodzice, wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

4) Rodzice mają prawo do:

a) zaznajomienia się z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi i sposobami ich realizacji;

b) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności między innymi poprzez spotkania z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w wyznaczone na początku roku szkolnego dni miesiąca oraz okresowe wywiadówki; rozmowy nauczycieli z rodzicami nie mogą odbywać się na korytarzu szkolnym w czasie pełnienia dyżuru przez nauczyciela ani w czasie prowadzonych przez niego zajęć;

d) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci poprzez indywidualne kontakty z wychowawcą i pedagogiem lub psychologiem szkolnym;

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;

f) opiniowania szkolnego zestawu programów, szkolnego zestawu podręczników

i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, projektu planu finansowego;

g) uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły

i programu profilaktyki.

8.

1) Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum a Zarząd Samorządu uczniowskiego jest reprezentantem społeczności uczniowskiej gimnazjum wybieranym

w każdym roku szkolnym w demokratycznych wyborach.

2) Zarząd Samorządu opracowuje regulamin i program działalności mający na uwadze dobro całej społeczności szkolnej. Pełni funkcję opiniującą.

3) Nauczyciel – opiekun samorządu jest wybierany przez uczniów, jest doradcą

i koordynatorem.

4) Cele, zadania, organizacja działania i zasady gromadzenia funduszu samorządu zawarte są

w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

§ 9

1. W gimnazjum mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów pod warunkiem istnienia

w szkole nie mniej niż 12 oddziałów. Ustanowienie stanowisk wicedyrektorów gimnazjum wymaga porozumienia z Burmistrzem Miasta Pucka.

2. Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły określony jest w odrębnych dokumentach.

  
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości