Statut - Rozdział IV

Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Wszystkie strony
 

 


Rozdział IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 10

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Dzień 16 marca jest Świętem Szkoły i dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

3. Szkoła stosuje kryteria klasyfikowania i promowania oraz kryteria oceniania według szczegółowych zasad oceniania.

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza Burmistrz Miasta Pucka do dnia 30 maja. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów, pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5. Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w oparciu o wybrane programy nauczania zatwierdzone przez MEN do użytku szkolnego i umieszczone w szkolnym zestawie programów.

6. W szkole obowiązują następujące regulaminy: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, biblioteki, czytelni, świetlicy, szatni, wycieczek, zawodów, rekrutacji, wypożyczania podręczników oraz „Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami oraz agresywnymi zachowaniami a także "Kodeks Etyczny Nauczyciela, czyli właściwe postawy nauczyciela wobec ucznia".

7. Pracownicy szkoły i uczniowie mają bezwzględny obowiązek przestrzegania obowiązujących ich regulaminów.

8. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki, budynek i teren szkoły objęte są systemem monitoringu.

9. Zapisy z monitoringu szkolnego mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji

i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom na terenie placówki.

10. W szkole obowiązuje tryb odwoławczy.

11. W sprawach spornych, nie objętych odrębnym trybem odwoławczym, uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do odwołania z zachowaniem następującej kolejności: wychowawca, pedagog szkolny lub psycholog, dyrektor szkoły, kurator oświaty lub organ prowadzący.

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum dla młodzieży jest oddział.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych zależnie od stopnia zaawansowania. Na zajęciach informatyki podział ten obowiązuje w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy w wyżej wymienionych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów,

z wyjątkiem oddziałów integracyjnych, gdzie podział na grupy jest obligatoryjny.

5.

1) Można utworzyć oddziały przysposabiające do pracy uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

2) Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3) W oddziałach przysposabiających do pracy realizuje się program zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.

4) Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia

w określonym zawodzie.

5) Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo po za gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

6. Można utworzyć oddziały integracyjne na warunkach określonych przez MEN.

7. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych,

a niepełnosprawni ruchowo z zajęć rehabilitacyjnych.

8. W szkole może być organizowana nauka języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów organizuje się między innym zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia socjoterapeutyczne i inne.

§ 12

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone

w systemie klasowo – lekcyjnym i poza klasą jeśli wynika to z celów lekcji. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 90 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony

w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Uczniowie mogą dodatkowo uczestniczyć w pracach kół przedmiotowych oraz kół zainteresowań.

3. Gimnazjum propaguje zasady zdrowego trybu życia, w związku z tym co roku nauczyciele, uczniowie i rodzice organizują wycieczki, rajdy, olimpiady, konkursy, apele pogadanki i inne akcje propagujące tę ideę.

§ 13

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, które nie powinny przekraczać 25 osób.

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku oraz wypicia wody w stołówce szkolnej. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z referentem ds. żywienia.

3. Szczegółowe zadania świetlicy określa plan pracy i regulamin świetlicy oraz dyrektor szkoły.

§ 14

1. Gimnazjum posiada bibliotekę i czytelnię szkolną prowadzoną przez nauczycieli bibliotekarzy.

2. Biblioteka i czytelnia są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Dodatkowo po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i uiszczeniu abonamentu w wysokości ustalonej przez dyrektora szkoły a także po zastosowaniu się do przepisów obowiązujących w bibliotece, z biblioteki i czytelni mogą korzystać również rodzice.

4. Pomieszczenia biblioteki i czytelni gimnazjalnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w grupach lub oddziałach.

5. Godziny pracy biblioteki i czytelni umożliwiają dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6. Nauczyciele biblioteki i czytelni w porozumieniu z dyrekcją i radą pedagogiczną ustalają regulamin biblioteki i czytelni, który szczegółowo określa ich organizację i zadania nauczycieli bibliotekarzy.

7. Zakres czynności nauczyciela bibliotekarza ustala dyrektor szkoły.

§ 15

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Ilość etatów i zakresy obowiązków pracowników szkoły określa dyrektor szkoły.

1) Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DZ.U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.)

2) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3) Nauczyciel wywiązuje się z następujących zadań:

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

c) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny;

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

g) opieka nad uczniami realizującymi projekty edukacyjne;

h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

3. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać regulaminu rady pedagogicznej.

4. Nauczyciele realizują zadania zgodnie z zakresem czynności i regulaminem pracy.

5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw śródlekcyjnych zgodnie z opracowanym planem. Dyżur rozpoczyna się co najmniej 10 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo

z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy równo z dzwonkiem kończącym przerwę. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel nie prowadzi rozmów

z rodzicami uczniów.

6. Nauczyciel powinien podnosić swoje kwalifikacje w ramach Planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

7. W szkole działają zespoły nauczycieli.

1) Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2) W szkole działają zespoły:

a) przedmiotów humanistycznych,

b) przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

c) nauczycieli wychowania fizycznego

d) interdyscyplinarny

e) nauczycieli języków obcych.

3) Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) organizowanie współpracy nauczycieli oraz uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników szkolnych;

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

d) wspólne opiniowanie autorskich, innowacyjnych programów i metod nauczania;

e) analiza wyników końcowego egzaminu gimnazjalnego;

f) opracowywanie zestawów egzaminacyjnych, przeprowadzanie egzaminu, sprawdzanie prac i analizowanie wyników egzaminów wewnętrznych;

g) opracowywanie koncepcji i sposobów wdrażania rozwiązań zadań przyjętych przez radę;

h) przygotowanie i przeprowadzanie konkursów;

i) organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego.

4) Spotkania zespołów przedmiotowych są protokołowane.

5) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu, przewodniczący zespołu.

6) Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

a) opracowanie planu pracy zespołu i realizację zadań z niego wynikających,

b) koordynacje pracy zespołu,

c) przygotowanie sprawozdań z działalności i przedłożenie ich dyrektorowi szkoły,

d) prowadzenie dokumentacji zespołu.

7) W szkole działają zespoły wychowawcze.

8) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy. Jego zadaniem jest:

a) kontrola i diagnoza osiągnięć uczniów,

b) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,

c) opracowywanie indywidualnych programów pracy z uczniem, kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planu działań wspierających,

d) wyrażanie opinii w sprawie zachowania ucznia,

e) ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

f) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,

g) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

h) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji,

i) pracą zespołu kieruje wychowawca .

8. W szkole zatrudnia się psychologa, pedagoga i doradcę zawodowego.

1) Zadania psychologa szkolnego:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

b) analiza zasobów uczniów,

c) określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na bazie diagnozy ucznia i jego sytuacji społecznej, w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami ucznia,

d) organizowanie systematycznych konsultacji i porad dla uczniów, rodziców (opiekunów), pedagogów, kuratorów sądowych,

e) udział w działaniach interwencyjnych we współpracy ze szkolnym zespołem wychowawczym,

f) podejmowanie działań mediacyjnych,

g) udzielanie wsparcia w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń, uczeń-uczeń

h) współpraca z rodziną, szkołą i innymi instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dziecka, celem wspólnego oddziaływania na uczniów nieprzystosowanych społecznie,

z zaburzeniami rozwojowymi lub emocjonalnymi oraz innych sprawiających trudności wychowawcze,

i) przygotowanie i prowadzenie cyklicznych zajęć terapeutycznych dla uczniów

z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

j) wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych,

k) prowadzenie terapii indywidualnej,

2) Zadania pedagoga szkolnego:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b) udzielanie wsparcia w procesie edukacyjno–wychowawczym uczniom, rodzicom

i nauczycielom,

c) planowanie i koordynowanie zadań wynikających z programu wychowawczego

i profilaktycznego szkoły,

d) działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,

e) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej i rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

f) organizowanie systematycznych konsultacji i porad dla uczniów, rodziców, pedagogów, kuratorów sądowych,

g) udział w działaniach interwencyjnych we współpracy ze szkolnym zespołem wychowawczym,

h) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

i) praca w zespole wychowawczym.

3) Zadania doradcy zawodowego:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,

c) wskazanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej , rzetelnej informacji na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym,

d) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

e) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,

f) koordynowanie działalności koordynacyjno – doradczej szkoły,

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,

h) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego,

i) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

§ 16

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami

a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) prowadzenie we współpracy z doradcą zawodowym preorientacji zawodowej;

4. W celu realizacji powyższych zadań wychowawca:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny z wychowawcą klasy;

3) współpracuje z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadniając z nimi ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami );

4) wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych:

a) w miarę możliwości stara się poznać i ustalić potrzeby opiekuńczo – wychowawcze ich dzieci,

b) umożliwia rodzicom dostęp do informacji o postępach w nauce i zachowaniu dzieci,

c) współdziała z rodzicami tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i oczekuje od rodziców pomocy w swoich działaniach,

d) włącza ich w sprawy i życie szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi fachową pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

5. Wychowawca przynajmniej raz w miesiącu w wyznaczonym na początku roku dniu, spotyka się z rodzicami, a w sprawach indywidualnych, wzywa rodziców do szkoły lub wspólnie

z pedagogiem lub psychologiem szkolnym odwiedza dom rodzinny ucznia;

6. Początkujący nauczyciel - wychowawca korzysta z pomocy doświadczonego nauczyciela – opiekuna przydzielonego mu przez dyrektora szkoły.

7. Wychowawca jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej.

§ 17

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawa zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencją o Prawach Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),

10) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce

11) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

12) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się

w organizacjach działających na ternie szkoły.

14) uzyskania pomocy materialnej w sytuacjach losowych.

2. Do reprezentowania szkoły mają prawo uczniowie, którzy właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków a ich postępowanie, zachowanie i wygląd nie narusza dobrego imienia szkoły.

3. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania zgodnie ze szczegółowymi zasadami oceniania,

2) udziału w projekcie edukacyjnym, zgodnie z warunkami realizacji projektów edukacyjnych określonych przez dyrektora szkoły,

3) przestrzegania statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,

4) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu 7 dni w formie pisemnej na druku opatrzonym pieczątką szkoły, który jest dostępny w sekretariacie szkoły,

5) dbania o schludny wygląd,

6) właściwego, kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

4. Uczniów w szkole obowiązują następujące zasady ubierania się:

1) strój ucznia powinien być czysty i schludny, bez obraźliwych lub niestosownych nadruków i wzorów, długość stroju powinna być tak dostosowana by zakrywać brzuch, dekolt, plecy i uda,

2) podczas uroczystości szkolnych, państwowych, egzaminów, w dniach ustalonych przez dyrektora szkoły, uczniów obowiązuje strój galowy tzn. biała bluzka lub koszula, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie marynarka w tym samym kolorze,

3) dopuszcza się umieszczanie na stroju logo szkoły,

4) nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy,

5) na lekcjach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój sportowy, określony przez nauczyciela wychowania fizycznego.

 

  
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości