Statut - Rozdział VI

Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Wszystkie strony

 

 

 

 

 


Rozdział VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA

§ 19

1. Szkolny system oceniania jest z Ustawą o systemie oświaty i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.

§ 20

Ocenianie szkolne ma na celu:

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 21

Zasady szkolnego systemu oceniania:

1. systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu,

2. różnorodność metod i form sprawdzania i oceniania,

3. komunikatywność komentarza towarzyszącego ocenie,

4. uznawanie pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach ucznia nad ujawnianiem braków,

5. wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu się,

6. zachowanie elastyczności w stawianiu wymagań uczniom o specyficznych trudnościach,

7. jawność, tzn. udostępnianie informacji i dokumentacji uczniom, rodzicom i nauczycielom

z zachowaniem dyskrecji.

§ 22

Tryb, procedury oceniania i skale ocen.

Ustalanie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania.

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz ich frekwencja dokumentowane są w dzienniku elektronicznym i arkuszach ocen.

2. Dla zajęć rewalidacyjnych, i dodatkowych prowadzone są dzienniki papierowe, zawierające informacje dotyczące dostosowań edukacyjnych programów zajęć oraz frekwencji. Nauczyciel świetlicy prowadzi również dziennik papierowy.

3. Nauczyciele opracowują przedmiotowe zestawy wymagań edukacyjnych na podstawie realizowanych przez siebie programów nauczania i podstawy programowej nauczania ogólnego oraz sposoby sprawdzania tych wymagań.

4. Nauczyciele wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych muszą uwzględniać wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5. Zestaw wymagań edukacyjnych powinien zawierać w szczególności osiągnięcia edukacyjne, które uczeń klas I – III powinien spełnić aby uzyskać ocenę wyższą niż niedostateczną. Wymagania te nie powinny być niższe niż przewiduje podstawa programowa kształcenia ogólnego.

6. Wyżej wymienione zestawy są częścią szczegółowych zasad oceniania i są dostępne

u nauczyciela przedmiotu.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po uprzednim zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocenę klasyfikacyjną

z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po z sięgnięciu opinii nauczyciela, współorganizującego kształcenie integracyjne.

9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 23

Sposoby informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych

1. Na początku roku szkolnego, na pierwszej lekcji z nauczanego przedmiotu nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach ich sprawdzania oraz zasadach oceniania w sposób maksymalnie przystępny i zrozumiały. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2. W przypadku, gdy nauczyciel prowadzi w jednej klasie zajęcia z dwóch lub więcej przedmiotów, może przedstawić wymagania edukacyjne z tych przedmiotów na jednej jednostce lekcyjnej.

3. Nauczyciele udostępniają wymagania edukacyjne z przedmiotów oraz kryteria i zasady ogólne oceniania.

4. Wychowawcy na jednej z pierwszych godzin z wychowawcą informują uczniów o zasadach oceniania zachowania oraz ogólnych zasadach oceniania obowiązujących w szkole a także kryteriach ocen i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

5. Zasady oceniania zachowania oraz ogólne zasady oceniania umieszcza się w widocznym miejscu w szkole.

6. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami informuje ich o ogólnych zasadach oceniania, kryteriach oceniania zachowania, wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania z przedmiotów oraz procedurach spełniania obowiązku szkolnego.

7. Rodzice potwierdzają pisemnie zapoznanie się z powyższymi informacjami.

8. Wychowawcy informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o dostępności powyższych zasad w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

§ 24

Częstotliwość i systematyczność oceniania.

1.

1) O częstotliwości oceniania decyduje liczba godzin z zajęć lekcyjnych wynikająca z planu nauczania.

2) W przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 1 – 2 godzin w tygodniu, liczba ocen

w semestrze powinna wynosić minimum trzykrotność tego wymiaru.

3) W przypadku pozostałych przedmiotów, liczba ocen w semestrze powinna wynosić minimum dwukrotność tygodniowego wymiaru zajęć.

2. Uczeń powinien być oceniany systematycznie w ciągu całego semestru.

§ 25

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

1. Ocenie podlegają

1) prace pisemne:

a) prace klasowe1 – 2 godzinne z przerobionego działu programowego,

b) sprawdziany i testy,

c) kartkówki ( maksymalnie 15 minutowe ) obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy zajęć edukacyjnych,

2) praca ucznia na lekcji: odpowiedź ustna, aktywność, współudział w prowadzeniu zajęć, np. referat.

3) samodzielna praca domowa ucznia: praca pisemna w zeszycie, odpowiedź, praca projektowa – praktyczna, oraz inne formy pracy ucznia, zależnie od specyfiki przedmiotu i inwencji nauczyciela.

§ 26

Sprawdziany i prace klasowe.

1. Nauczyciel ustala z uczniami termin pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2. W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa lub sprawdzian i w jednym tygodniu nie mogą być więcej niż trzy prace klasowe lub sprawdziany.

3. Nie powinno być pisemnych sprawdzianów na koniec lekcji z bieżącego materiału.

4. Nauczyciel nie powinien przeprowadzać prac klasowych w ostatnich dwóch tygodniach przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

5. Zapowiedziany sprawdzian nie powinien być bez szczególnych, ważnych powodów przekładany. Jeżeli przełożenie sprawdzianu nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania.

6. W razie sporu lub wątpliwości co do charakteru sprawdzianu, samorząd klasowy zwraca się o decyzję do dyrektora szkoły za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

7. Praca klasowa i sprawdzian powinny być poprzedzona powtórzeniem wiadomości.

8. Nauczyciel ustala kryteria oceniania sprawdzianu i zapoznaje z nimi uczniów przed jego przeprowadzeniem.

9. Wszystkich nauczycieli obowiązują jednakowe kryteria zamiany ilości zdobytych przez ucznia z pracy pisemnej punktów, na ocenę szkolną

 

Procent maksymalnej punktacji

Ocena

98%   - 100 %

celujący

90 %  -  97%

bardzo dobry

75 %  -  89 %

dobry

50 %  -  74 %

dostateczny

30 %  -  49 %

dopuszczający

mniej niż 30 %

niedostateczny

10. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia pisemnych prac uczniów w terminie możliwie najkrótszym, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie.

11. Ponowną pracę klasową z danego materiału można przeprowadzić po dokonaniu z klasą omówienia i poprawy poprzedniej pracy klasowej.

§ 27

Informowanie o ocenach uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

1. Nauczyciel, wystawiając ocenę bieżącą, śródroczną lub roczną informuje niej ucznia i uzasadnia ją. Stosuje przy tym zasadę pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach ucznia przed ujawnieniem braków.

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę: ustnie na ustny wniosek, pisemnie na pisemny wniosek.

3. Nauczyciel jest zobowiązany udostępnić każdą pracę pisemną uczniowi i jego rodzicom,

a uczeń jest zobowiązany zwrócić podpisaną przez rodzica pracę w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.

4. Nauczyciel udostępnia informacje o swoich uczniach ich rodzicom (prawnym opiekunom)

1) na zebraniach rodzicielskich,

2) podczas indywidualnych spotkań, które odbywają się w miarę potrzeb, na prośbę rodziców lub z inicjatywy nauczyciela,

3) indywidualnych rozmów wszystkich nauczycieli z rodzicami w tzw. „pierwsze wtorki miesiąca”,

4) przy pomocy korespondencji w zeszycie przedmiotowym.

5. W celu pełnej informacji o ocenach nauczyciel jest zobowiązany czytelnie dla uczniów, rodziców i wszystkich uczących, opisywać w dzienniku elektronicznym poszczególne oceny

z przedmiotu.

§ 28

Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się.

1. Nauczyciel jest zobowiązany uwzględniać opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej

i dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami

w uczeniu się.

2. Dla uczniów, u których stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia naukę, organizuje się w miarę posiadanych środków zajęcia wyrównawcze.

3. zakwalifikowaniu ucznia na wyżej wymienione zajęcia decyduje nauczyciel.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, uczący go nauczyciele, wraz z wychowawcą, mogą sformułować na wniosek ucznia i jego rodziców „program naprawczy”, wskazujący jemu i jego rodzicom, sposoby pokonywania trudności. Fakt zapoznania się z tym programem uczeń i rodzic(prawny opiekun) potwierdzają podpisem.

5. W szkole obowiązują jednolite zasady poprawiania oceny:

1) uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej na co najwyżej ocenę bardzo dobrą;

2) poprawa może się odbywać w terminie do dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu lub pracy klasowej, nie później jednak niż na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną;

3) każdą ocenę uczeń poprawia tylko raz;

4) jeżeli uczeń był nieobecny podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności, jest zobowiązany do uzyskania oceny, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii a z języka obcego na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 29

Skala, kryteria ocen, informacje o frekwencji uczniów.

1. Oceny śródroczne i roczne ustala się według następującej skali

 

pełna nazwa stopnia

stosowany

skrót

symbol cyfrowy

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

2. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowania minusów i plusów.

3. Oceny ze sprawdzianów i prac klasowych są zapisywane w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym, a pozostałe oceny cząstkowe kolorem niebieskim lub czarnym.

4. Oceny śródroczne i roczne są zapisywane w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu, kolorem niebieskim lub czarnym.

5. Kryteria ocen:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł pełną wiedzę i umiejętności z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach , olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim albo posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów

w nowych sytuacjach, łączy wiedzę z różnych przedmiotów;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym mu na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w dużym stopniu nie opanował wiadomości

i umiejętności, zawartych w podstawie programowej ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia, podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe,

o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i nie nabył umiejętności określonych w podstawie programowej, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności.

§ 30

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikacja śródroczna odbywa się w styczniu

a roczna w czerwcu.

2. Ustalając reguły wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych, nauczyciel powinien kierować się zasadą, iż muszą one wynikać z wystawionych wcześniej ocen cząstkowych. Powinien też uwzględnić stosunek ucznia do przedmiotu, systematyczność

i wysiłek w doskonaleniu tej cechy, osiąganie przez niego postępów, podejmowanie zadań

z własnej inicjatywy.

3. Wystawiając ocenę roczną nauczyciel bierze dodatkowo pod uwagę ocenę śródroczną oraz udział w konkursach przedmiotowych, przy czym laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, otrzymują obligatoryjnie ocenę celującą z danego przedmiotu. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Nauczyciele przedmiotów mają obowiązek poinformować o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych uczniów a wychowawcy klas ich rodziców, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Nauczyciele przedmiotów, zobowiązani są, co najmniej na 7 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wystawić proponowane śródroczne i roczne oceny z przedmiotów, a wychowawcy ocenę zachowania.

6. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować o przewidywanych ocenach śródrocznych

i rocznych uczniów i ich rodziców na wywiadówkach, w terminie nie krótszym niż 5 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Rodzice potwierdzają ten fakt podpisem. Po tym terminie

w uzasadnionych przypadkach ocena zachowania może ulec zmianie przy równoczesnym pisemnym powiadomieniu rodziców.

7. W przypadku wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych niezgodnie

z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemne zastrzeżenie do dyrektora szkoły na zasadach określonych w rozporządzeniu. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż 5 dni po wniesieniu zastrzeżenia.

8. Oceniając uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej nauczyciel powinien brać pod uwagę przede wszystkim: wysiłek włożony w wykonanie danego zadania, zainteresowanie wiedzą z zakresu danego przedmiotu, korzystanie z różnych źródeł wiedzy, estetykę prowadzenia zeszytów, umiejętność pracy w zespole, udział w lekcji – aktywność, stopień przygotowania do zajęć, podejmowanie działań z własnej inicjatywy

w zakresie wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, ocenianie wypowiedzi ustnych oraz sprawdzianów pisemnych dostosowanych do możliwości uczniów. Ocenianie ma formę stopni szkolnych i jest połączone z ocenianiem słownym, co wyzwala u ucznia silniejszą motywację

i zachętę do pracy.

9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 31 ust. 4, 9 i 10.

10. Uczeń kończy szkołę, jeżeli przystąpi do egzaminu gimnazjalnego oraz otrzyma pozytywne oceny roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem § 31 ust. 9 i 10.

§ 31

Egzamin śródroczny i roczny.

1. Uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzyma jedną lub dwie oceny niedostateczne.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego,

z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Uczniowi przysługuje prawo do egzaminu klasyfikacyjnego

1) na prośbę własną lub rodziców, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych opuścił co najmniej 50 % zajęć lekcyjnych i nie ma podstaw do wystawienia oceny,

2) za zgodą Rady Pedagogicznej, na prośbę własną lub rodziców, jeżeli z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił co najmniej 50 % zajęć lekcyjnych.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

8. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego, składa go łącznie z egzaminem klasyfikacyjnym rocznym. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9. Uczeń, który uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną , ma prawo do egzaminu poprawkowego na ogólnych zasadach.

10. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

§ 32

Kryteria oceny zachowania ucznia oraz zasady jej ustalania

przez nauczycieli i wychowawców.

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób.

2. Nie ma ona wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Ocena wystawiona za drugie półrocze jest oceną roczną.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów na godzinie z wychowawcą,

a rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu, o zasadach ustalania oceny zachowania.

4. Kryteria oceny zachowania są ponadto umieszczone na stronie internetowej szkoły.

5. Kryteria zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o kryteria określone w statucie szkoły.

6. Ocenę ustala wychowawca klasy na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrażać własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów. Proponowana ocena jest do wglądu dla nauczycieli w dzienniku lekcyjnym na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej wychowawcy nie muszą uwzględniać spóźnionych opinii innych nauczycieli.

7. Wychowawca może obniżyć ocenę zachowania w terminie późniejszym, jeżeli uczeń dopuścił się czynu o dużej szkodliwości społecznej. O planowanej zmianie oceny wychowawca jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły, ucznia i rodziców ( prawnych opiekunów ).

8. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję na zasadach określonych w rozporządzeniu. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż 5 dni po wniesieniu zastrzeżeń.

9. Każda ocena powinna być rozpatrywana indywidualnie ze względu na różnice w cechach osobowościowych uczniów, z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej i specjalistycznej.

10. Ocenę śródroczną i roczną zachowania, ustala się wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danym etapie edukacyjnym co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12. Za ocenę wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą.

1) Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a) wywiązuje się z obowiązków, przestrzega prawa, szanuje symbole państwowe i tradycje szkolne,

b) nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, jest punktualny, dostarcza usprawiedliwienia w terminie do 7 dni,

c) po nieobecności na zajęciach lekcyjnych na bieżąco uzupełnia braki z lekcji,

d) przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie lekcji i na przerwach, w tym nie opuszcza terenu szkoły,

e) jest tolerancyjny, szanuje cudzą godność, respektuje prawa innych,

f) z szacunkiem odnosi się do innych osób,

g) jest uczciwy, sumienny, prawdomówny, życzliwy, otwarty na potrzeby innych, panuje nad własnymi emocjami,

h) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi,

i) przestrzega zasad kultury języka,

j) odrabia prace domowe, przygotowuje się do lekcji,

k) nie przeszkadza na lekcji,

l) dba o higienę ciała, w tym o zmianę obuwia oraz nie posiada kurtki podczas lekcji (zostawia ją w szatni),

m) szanuje przyrodę, dba o mienie i czystość szkoły oraz jej otoczenia, reaguje na zło,

n) dba o swoje zdrowie, nie pali papierosów (w tym elektronicznych), nie posiada i nie zażywa narkotyków, nie pije alkoholu, nie zażywa tabaki oraz innych używek,

o) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz dobrowolnie podejmowanych zadań,

w tym z realizacji projektu edukacyjnego,

p) nosi strój obowiązujący w szkole tzn. czysty i schludny, bez obraźliwych lub niestosownych nadruków i wzorów, długość stroju powinna być tak dostosowana, by zakrywać brzuch, dekolt, plecy i uda, dopuszcza się umieszczenie na stroju logo szkoły,

q) podczas uroczystości szkolnych i państwowych, egzaminów, w dni ustalone przez dyrektora szkoły, nosi strój galowy tzn. biała bluzka lub koszula, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie marynarka w tym samym kolorze,

r) w budynku szkoły nie nosi nakrycia głowy,

s) nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu ani piercingu,

t) nie korzysta w czasie zajęć bez zgody nauczyciela z urządzeń elektronicznych w tym telekomunikacyjnych,

u) na terenie szkoły nie robi zdjęć, filmów i nie nagrywa żadnych wypowiedzi bez zgody dyrektora.

2) Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń , który spełnia warunki oceny dobrej oraz co najmniej jeden z niżej wymienionych:

a) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wywiązując się z pełnionych funkcji

i podejmowanych zadań (apele, uroczystości),

b) uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

c) bierze udział w konkursach lub zawodach sportowych na różnych szczeblach i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, nie zaniedbując obowiązków szkolnych,

d) w miarę możliwości, pomaga innym uczniom w nauce,

e) wykonuje prace na rzecz szkoły, środowiska, uczestniczy w działalności charytatywnej.

3) Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą i co najmniej trzy z kryteriów a - e oceny bardzo dobrej.

4) Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą.

5) Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który dopuścił się choćby jednego

z poniższych wykroczeń:

a) ignoruje pracowników szkoły,

b) pali papierosy, zażywa tabakę lub inne substancje odurzające,

c) zachowuje się prowokująco, agresywnie, wulgarnie, arogancko, lekceważąco wobec dorosłych lub rówieśników,

d) nagminnie opuszcza zajęcia szkolne ( opuścił 30 lub więcej godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia),

e) nagminnie używa wulgaryzmów,

f) nie zrealizował projektu edukacyjnego,

g) samowolnie, nagminnie opuszcza budynek lub teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych

6) Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń , który dopuścił się choćby jednego z poniższych wykroczeń:

a) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną,

b) wszedł w kolizję z prawem,

c) kradnie,

d) wyłudza pieniądze,

e) dewastuje urządzenia, sprzęt i rzeczy innych,

f) fałszuje podpisy lub dokumenty,

g) pije alkohol, narkotyzuje się,

h) posiada lub rozprowadza narkotyki albo inne używki,

i) posiada lub rozprowadza materiały pornograficzne,

j) posiada na terenie szkoły przedmioty, które zagrażają zdrowiu, życiu,

k) nie realizuje obowiązku szkolnego lub opuścił w półroczu 100 lub więcej godzin bez usprawiedliwienia,

l) dopuścił się co najmniej 3 wykroczeń zawartych w kryteriach oceny nieodpowiedniej.

7) Na wyraźną prośbę ucznia, po wykonaniu zaproponowanych przez niego zadań naprawczych zaakceptowanych przez dyrektora szkoły lub wychowawcę lub jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden warunek określony w punktach a - e na ocenę bardzo dobrą, ocena może ulec podwyższeniu o jedną ocenę, jednak nie wyżej niż na ocenę bardzo dobrą.

8) Uczeń który: farbuje włosy, maluje paznokcie może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą z zachowania.

§ 33

Nagrody i kary

1. Wyróżniający się uczniowie gimnazjum są nagradzani w następujący sposób:

1) pochwała ucznia wobec klasy przez dyrektora szkoły,

2) promowanie ucznia za jego osiągnięcia na forum szkoły na apelach (pochwały ustne, dyplomy) oraz wystawach prac,

3) przyznanie promocji z wyróżnieniem uczniowi, który uzyska średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych 4,75 i powyżej oraz sprawowanie wzorowe lub bardzo dobre,

4) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi, który na koniec roku szkolnego otrzyma

z przedmiotów obowiązkowych średnią ocen, co najmniej 5,0 i sprawowanie wzorowe lub bardzo dobre,

5) przekazanie listu pochwalnego rodzicom ucznia, który na koniec roku szkolnego otrzyma

z przedmiotów obowiązkowych średnią ocen, co najmniej 5,0 i sprawowanie wzorowe,

a także posiada wybitne osiągnięcia sportowe lub z zakresu olimpiad przedmiotowych, prac społecznych, itd.,

6) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi, który w ciągu całego roku szkolnego nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej,

7) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego,

8) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego historii i wos,

9) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego matematyki,

10) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych,

11) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego języka obcego,

12) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego łącznie,

13) udział w wycieczce organizowanej przez dyrektora szkoły z funduszy szkolnych;

14) wyróżnienie uczniów za pracę społeczną na rzecz szkoły,

15) przyznanie nagrody dyrektora szkoły,

16) przyznanie nagrody wychowawcy klasy.

2. Stosuje się następujące kary w zależności od przewinienia:

1) upomnienie i wpisanie uwagi do dziennika,

2) nagana dyrektora szkoły i powiadomienie rodziców,

3) zwrot kosztów za zniszczone mienie,

4) praca na rzecz szkoły,

5) przeniesienie ucznia uchwałą rady pedagogicznej do innej równoległej klasy i dołączenie uwag do dokumentów ucznia,

6) przeniesienie ucznia do innego gimnazjum za zgodą Kuratora Oświaty.

3. Stosowane wobec uczniów kary nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej.

4. Uczeń ma prawo w ciągu trzech dni odwołać się od kary poprzez samorząd uczniowski do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy kara może być podtrzymana lub uchylona.

5. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

§ 34

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości