Statut - Rozdział VII

Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Wszystkie strony

 Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Gimnazjum:

1) używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) posiada sztandar i hymn,

3) prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) jest jednostką budżetową,

5) posiada rachunek dochodów własnych.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 36

Szkoła jest otwarta na wszystko co nowe i twórcze.

§ 37

1. Niniejszy statut może być nowelizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami .

2. Publikacji ujednoliconego tekstu statutu dokonuje dyrektor szkoły po każdej nowelizacji.

 

 

 

 

Autorzy Statutu i nowelizacji

Projekt statutu przygotowały w sierpniu 1999 r.: Elżbieta Baranowska, Marzenna Brazewicz, Ludwika Dębicka, Elżbieta Łęgowska, Urszula Stromska.

Nowelizację statutu w lutym 2003 r. przygotowali: Izabela Grzejdziak, Michał Klauza, Elżbieta Łęgowska, Beata Marut.

 

Nowelizację statutu w październiku 2004 r. przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak, oraz przewodniczący zespołów przedmiotowych: Elżbieta Łęgowska, Wioleta Okoń – Stefanowska, Anita Nostitz – Jackowska, Barbara Kwiek na podstawie rozp. MENiS z 07.09.04r. w sprawie warunków i sposobu oceniaia, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Nowelizację statutu w grudniu 2004r. przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak oraz nauczyciele Marzenna Brazewicz, Ludwika Dębicka, Anna Kapczyńska, Barbara Krzyżanowska, Elżbieta Łęgowska, Anita Nostitz – Jackowska, Wioletta Okoń – Stefanowska.

Nowelizację statutu w marcu 2005r. przygotowała: Dyrektor Izabela Grzejdziak oraz Elżbieta Łęgowska.

Nowelizację statutu w sierpniu 2006 przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak oraz nauczyciele Marzenna Brazewicz, Ludwika Dębicka, Barbara Krzyżanowska, Elżbieta Łęgowska, Wojciech Mielewczyk, Anita Nostitz – Jackowska, Wioletta Okoń – Stefanowska.

Nowelizację statutu w marcu 2007 r., w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 222), przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak, z-ca dyrektora Piotr Formella oraz nauczyciele Ludwika Dębicka, Natalia Jeszke, Elżbieta Łęgowska, Anita Nostitz – Jackowska, Wioletta Okoń – Stefanowska,Katarzyna Włodarkiewicz-Walicka.

Nowelizację statutu w czerwcu 2007, w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw a także rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak oraz nauczyciele Ludwika Dębicka, , Elżbieta Łęgowska, Wojciech Mielewczyk, Anita Nostitz – Jackowska, Wioletta Okoń – Stefanowska.

 

Nowelizacja statutu we wrześniu 2008 w związku z Ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nowelizacja statutu 03.09.2010r. w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – przygotowali: I.Grzejdziak, P.Formella, W.Mielewczyk, B.Krzyżanowska, A.Zielke, A.Nostitz-Jackowska, L.Dębicka, E.Łęgowska , A.Osińska – Nowak, A.Rosicka, A.Szamocka, P.Gil.

Nowelizacja 30.11.2010 r. - w związku z ww rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.- I.Grzejdziak, E. Łęgowska, A. Zielke.

Nowelizacja 11.02 2011 r. - w związku z ww rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. oraz 08.03.2011- I.Grzejdziak, P. Formella, E. Łęgowska, A. Zielke.

Nowelizacja 30.08 2011 r. - w związku ze zmianami kryteriów oceniania zachowania - L. Dębicka, A. Glaza, J. Wittbrodt, E. Łęgowska, A. Zielke, P. Gil, W. Mielewczyk, konsultacje: U. Stromska, S. Ekwińska – Czeczko, A. Rosicka.

Nowelizacja 30.08 2012 r. - w związku ze zmianami kryteriów oceniania zachowania –W. Moszkowicz, K.Włodarkiewicz-Walicka, W. Mielewczyk, M.Chełchowska, E. Łęgowska, konsultacje: I. Grzejdziak, P. Formella, U.Stromska, S.Ekwińska – Czeczko, A. Zielke. Nowelizacja 14.12.2012 r. - I. Grzejdziak, W. Moszkowicz, W. Mielewczyk, J. Bojke, M. Chełchowska, M. Nowicki, E.Łęgowska, A.Zielke

Nowelizacja 29.08.2013 r. - A. Janowitz -Chećko, E. Łęgowska, A. Zielke

Nowelizacja 17.01.2014 r. w związku ze zmianami w procedurach bezpieczeństwa – I. Grzejdziak, K. Włodarkiewicz – Walicka, E. Łęgowska, A. Zielke

Nowelizacja 16.09.2015 r. w związku z zmiana przepisów prawa oświatowego A. Janowitz-Chećko, A. Zielke,I. Grzejdziak, A. Nostitz-Jackowska, E. Łęgowska, B. Krzyżanowska, S. Ekwińska-Czeczko, W. Mielewczyk

Nowelizacja 17.11.2015 r. w związku z zmiana przepisów prawa oświatowego A. Janowitz-Chećko, A. Zielke,

Nowelizacja 5.09.16 r. w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego, powołaniem doradcy zawodowegoi zmianami w kryteriach oceniania - A. Janowitz -Chećko, K. Włodarkiewicz-Walicka, J. Wenta, M. Nowicki

Nowelizacja 31.05.17 r. w związku z wprowadzeniem zmian w kryteriach oceniania i dodaniem zapisu o obowiązujących w szkole „Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami oraz agresywnymi zachowaniami.” - A. Janowitz -Chećko, A.Zielke

Nowelizacja 28.08.17 r. w związku z dodaniem zapisu o obowiązującym w szkole „Kodeksie Etycznym Nauczyciela, czyli właściwych postawach nauczyciela wobec ucznia” - A. Janowitz -Chećko, A.Zielke, K.Włodarkiewicz-Walicka, N.Jeszke.

 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza Burmistrz Miasta Pucka do dnia 30 maja. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów, pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Radę Miasta.

5. Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w oparciu o wybrane programy nauczania zatwierdzone przez MEN do użytku szkolnego i umieszczone w szkolnym zestawie programów.

6. W szkole obowiązują następujące regulaminy: rady pedagogicznej, rady rodziców,

samorządu uczniowskiego, bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, biblioteki, czytelni,

świetlicy, szatni, wycieczek.

7.  Pracownicy szkoły i uczniowie mają bezwzględny obowiązek przestrzegania

obowiązujących ich regulaminów.

8.  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki, budynek i teren szkoły

objęte są systemem monitoringu.

9.  Zapisy z monitoringu szkolnego mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji

i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom na ternie placówki.

10.W szkole obowiązuje tryb odwoławczy.

11.W sprawach spornych, nie objętych odrębnym trybem odwoławczym, uczniowie, rodzice

lub prawni opiekunowie mają prawo do odwołania z zachowaniem następującej

kolejności: wychowawca, pedagog szkolny lub psycholog, dyrektor szkoły, kurator

oświaty lub organ prowadzący.

12.W szkole odnotowuje się długopisem :

1) w dzienniku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nieobecności pionową kreską a obecności

pozostawiając pustą kratkę. Literą S zapisaną na pionowej kresce, odnotowuje się

spóźnienia uczniów.

2) uczestnictwo w innych formach szkolnych odnotowuje się słownie w dzienniku w rubryce

dotyczącej frekwencji (np. konkurs, zawody, wycieczka)

3) omyłkowe zaznaczenie nieobecności ucznia koryguje się wpisując w danej rubryce skrót

"ob"

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum dla młodzieży jest oddział.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach
z języków obcych oraz informatyki.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych zależnie od stopnia zaawansowania. Na zajęciach informatyki podział ten obowiązuje w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy w wyżej wymienionych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z wyjątkiem oddziałów integracyjnych, gdzie podział na grupy jest obligatoryjny.

5. 1)  Można utworzyć oddziały przysposabiające do pracy uczniów, którzy po rocznym

uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia

gimnazjum w normalnym trybie.

2) Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3) W oddziałach przysposabiających do pracy realizuje się program zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.

4) Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia
w określonym zawodzie.

5) Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo po za gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

6. Można utworzyć oddziały integracyjne na warunkach określonych przez MEN.

7. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych,
a niepełnosprawni ruchowo z zajęć rehabilitacyjnych.

8.   W szkole może być organizowana nauka języka mniejszości narodowej lub grupy

etnicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.  Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów organizuje się między innym zajęcia terapii

pedagogicznej, zajęcia socjoterapeutyczne i inne.

§ 12

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i poza klasą jeśli wynika to z celów lekcji. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 90 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Uczniowie mogą dodatkowo uczestniczyć w pracach kół przedmiotowych oraz kół zainteresowań.

3. Gimnazjum propaguje zasady zdrowego trybu życia, w związku z tym co roku  nauczyciele, uczniowie i rodzice organizują wycieczki, rajdy, olimpiady, konkursy, apele pogadanki i inne akcje propagujące tę ideę.

§ 13

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych nie przekraczających 25 osób.

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku oraz wypicia ciepłej herbaty w stołówce szkolnej. Odpłatność za korzystanie
z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z referentem ds. żywienia.

3. Szczegółowe zadania świetlicy określa plan pracy i regulamin świetlicy oraz dyrektor szkoły.

§ 14

1. Gimnazjum posiada bibliotekę i czytelnię szkolną prowadzoną przez nauczycieli bibliotekarzy.

2. Biblioteka i czytelnia są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Dodatkowo po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i uiszczeniu abonamentu
w wysokości ustalonej przez dyrektora szkoły a także po zastosowaniu się do przepisów obowiązujących w bibliotece, z biblioteki  i czytelni mogą korzystać również rodzice.

4. Pomieszczenia biblioteki i czytelni gimnazjalnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w grupach lub oddziałach.

5. Godziny pracy biblioteki i czytelni umożliwiają  dostęp do ich zbiorów  podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6. Nauczyciele biblioteki i czytelni w porozumieniu z dyrekcją i radą pedagogiczną ustalają regulamin biblioteki i czytelni, który szczegółowo określa ich organizację i zadania nauczycieli bibliotekarzy.

7. Zakres czynności nauczyciela bibliotekarza ustala dyrektor szkoły.

§ 15

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Ilość etatów i zakresy obowiązków pracowników szkoły określa dyrektor szkoły.

1)  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach

określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DZ.U. Nr 88,

poz.553, z późn. zm.)

2)  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego

opiece uczniów.

3)  Nauczyciel wywiązuje się z następujących zadań:

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

c) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny;

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o

rozpoznanie potrzeb uczniów;

g) opieka nad uczniami realizującymi projekty edukacyjne;

h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy

merytorycznej.

3. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać regulaminu rady pedagogicznej.

4. Nauczyciele realizują zadania zgodnie z zakresem czynności i regulaminem pracy.

5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw śródlekcyjnych zgodnie z opracowanym planem. Dyżur rozpoczyna się co najmniej 10 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo

z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel

rozpoczynający daną lekcję. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel nie prowadzi rozmów

z rodzicami uczniów.

6. Nauczyciel powinien podnosić swoje kwalifikacje w ramach Planu Wewnątrzszkolnego

Doskonalenia Nauczycieli.

7. W szkole działają zespoły nauczycieli.

1)  Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych

tworzą zespół przedmiotowy.

2)  W szkole działają zespoły:

a) przedmiotów humanistycznych,

b) przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

c) nauczycieli wychowania fizycznego

d)interdyscyplinarny

f) nauczycieli języków obcych.

3) Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) organizowanie współpracy nauczycieli oraz uzgadnianie sposobów realizacji

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów

pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów

nauczania i podręczników szkolnych;

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz

sposobów badania wyników nauczania;

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

d) wspólne opiniowanie autorskich, innowacyjnych programów i metod nauczania;

e) analiza wyników końcowego egzaminu gimnazjalnego;

f) opracowywanie zestawów egzaminacyjnych, przeprowadzanie egzaminu, sprawdzanie prac i analizowanie wyników egzaminów wewnętrznych;

g) opracowywanie koncepcji i sposobów wdrażania rozwiązań zadań przyjętych przez radę;

h) przygotowanie i przeprowadzanie konkursów;

i) organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego.

4) Spotkania zespołów przedmiotowych są protokołowane.

5) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu, przewodniczący zespołu.

6) Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

a) opracowanie planu pracy zespołu i realizację zadań z niego wynikających,

b) koordynacje pracy zespołu,

c) przygotowanie sprawozdań z działalności i przedłożenie ich dyrektorowi szkoły,

d) prowadzenie dokumentacji zespołu.

7) W szkole działają zespoły wychowawcze.

8) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy. Jego zadaniem jest:

a) kontrola i diagnoza osiągnięć uczniów,

b) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,

c) opracowywanie indywidualnych programów pracy z uczniem, oraz planu działań wspierających,

d) wyrażanie opinii w sprawie zachowania ucznia,

e)ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

f) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,

g) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

h) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji,

j) pracą zespołu kieruje wychowawca .

8. W szkole zatrudnia się psychologa, pedagoga i doradcę zawodowego.

1) Zadania psychologa szkolnego:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,  we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

b) analiza zasobów uczniów,

c) określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na bazie diagnozy ucznia i jego sytuacji społecznej, w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami ucznia,

d) organizowanie systematycznych konsultacji i porad dla uczniów, rodziców     (opiekunów), pedagogów, kuratorów sądowych,

e) udział w działaniach interwencyjnych we współpracy ze szkolnym zespołem interwencji kryzysowej,

f) podejmowanie działań mediacyjnych,

g) udzielanie wsparcia w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń, uczeń-uczeń

h) współpraca z rodziną, szkołą i innymi instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dziecka, celem wspólnego oddziaływania na uczniów nieprzystosowanych społecznie, z zaburzeniami rozwojowymi lub emocjonalnymi oraz innych sprawiających trudności wychowawcze,

i) przygotowanie i prowadzenie cyklicznych zajęć terapeutycznych dla uczniów z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

j) wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych,

k) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

l) praca w zespole wychowawczym.

2) Zadania pedagoga szkolnego:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b) udzielanie wsparcia w procesie edukacyjno –wychowawczym uczniom, rodzicom i nauczycielom,

c) planowanie i koordynowanie zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

d) działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,

e) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej i rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

f) organizowanie systematycznych konsultacji i porad dla uczniów, rodziców, pedagogów, kuratorów sądowych,

g) udział w działaniach interwencyjnych we współpracy ze szkolnym zespołem interwencji kryzysowej,

h) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

i) praca w zespole wychowawczym.

3) Zadania doradcy zawodowego:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,

c) wskazanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej , rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym,

d) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

e) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,

f) koordynowanie działalności koordynacyjno – doradczej szkoły,

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,

h) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego,

i) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

§ 16

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami
a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) prowadzenie we współpracy z pedagogiem szkolnym preorientacji zawodowej;

4. W celu realizacji powyższych zadań wychowawca:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół

uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny z wychowawcą klasy;

3) współpracuje z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadniając z nimi ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami );

4) wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych:

a) w miarę możliwości stara się poznać i ustalić potrzeby opiekuńczo – wychowawcze ich dzieci,

b) umożliwia rodzicom dostęp do informacji o postępach w nauce i zachowaniu dzieci,

c) współdziała z rodzicami tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i oczekuje od rodziców pomocy w swoich działaniach,

d) włącza ich w sprawy i życie szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi fachową pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów;

5. Wychowawca przynajmniej raz w miesiącu w wyznaczonym na początku roku dniu, spotyka się z rodzicami, a w sprawach indywidualnych, wzywa rodziców do szkoły lub wspólnie z pedagogiem szkolnym odwiedza dom rodzinny ucznia;

6. Początkujący nauczyciel - wychowawca korzysta z pomocy doświadczonego nauczyciela – opiekuna przydzielonego mu przez dyrektora szkoły.

7. Wychowawca jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej.

§ 17

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawa zgodne z  Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,  Powszechną Deklaracją

Praw Człowieka, Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencją o Prawach

Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych

i ferii(na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych,

10) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce

11) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

12) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na ternie szkoły.

14) uzyskania pomocy materialnej w sytuacjach losowych.

2. Do reprezentowania szkoły mają prawo uczniowie, którzy właściwie wywiązują się ze

swoich obowiązków a ich postępowanie, zachowanie i wygląd nie narusza dobrego imienia

szkoły.

3. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz

właściwego zachowania zgodnie ze szczegółowymi zasadami oceniania,

2) udziału w projekcie edukacyjnym, zgodnie z warunkami realizacji projektów edukacyjnych

określonych przez dyrektora szkoły,

3) przestrzegania statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,

4) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych zgodnie z trybem

postępowania  w sprawie spełniania obowiązku szkolnego w Publicznym Gimnazjum

im. MDL w Pucku,

5) dbania o schludny wygląd

6)   właściwego, kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

oraz pozostałych uczniów.

4.Uczniów w szkole obowiązują następujące zasady ubierania się:
1) strój ucznia powinien być czysty i schludny, bez obraźliwych lub niestosownych  nadruków i

wzorów, długość stroju powinna być tak dostosowana by zakrywać brzuch, dekolt, plecy i

uda,

2) podczas uroczystości szkolnych, państwowych, egzaminów, w dniach ustalonych przez

dyrektora szkoły, uczniów obowiązuje strój galowy tzn. biała bluzka lub koszula, czarna lub

granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie marynarka w tym samym kolorze,

3) dopuszcza się umieszczanie na stroju logo szkoły,
4) nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy,

5) na lekcjach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój sportowy, określony przez

nauczyciela wychowania fizycznego. 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości