Statut

Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

 

STATUT


Publicznego Gimnazjum

im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego

w Pucku

zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej w dniu 01.10 1999 r.

nowelizowany  uchwałą rady pedagogicznej 28.08.2017 r.

(tekst ujednolicony)

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty, z późniejszymi zmianami.

2) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

3) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4) Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

5) Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Puck, sierpień 2017 r.

Spis treści

Rozdział    I. Zasady ogólne.

Rozdział   II. Cele i zadania gimnazjum.

Rozdział  III. Organy gimnazjum.

Rozdział  IV. Organizacja gimnazjum.

Rozdział   V. Rekrutacja.

Rozdział  VI. Szczegółowe zasady oceniania.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

 

 


Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.

§ 2

Siedzibą gimnazjum jest budynek przy ulicy Nowy Świat 12.

§ 3

Na pieczęci, której używa się zgodnie z odrębnymi przepisami, znajduje się pełna nazwa szkoły.

§ 4

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata.

§ 5

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miasto Puck.

§ 6

Organem nadzorującym gimnazjum jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

 

 


Rozdział II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 7

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniach a także ogólne założenia Programu wychowawczego szkoły oraz Szkolnego programu profilaktyki a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa gimnazjum;

2) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizuje indywidualne programy nauczania oraz umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie;

3) umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;

4) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej;

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły:

a) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

b) sprawuje opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,

c) zapewnia uczniom opiekę nauczycieli podczas przerw między zajęciami szkolnymi

w formie nauczycielskich dyżurów,

d) nauczyciel prowadzi lekcje w sposób bezpieczny dla uczniów, w czasie przerw nie pozostawia uczniów w salach lekcyjnych bez swojej opieki,

e) nauczyciel bez ważnej przyczyny nie zezwala uczniom na opuszczenie sali lekcyjnej,

f) opuszczenie przez ucznia szkoły możliwe jest tylko za zgodą dyrektora szkoły z powodu ważnej przyczyny albo za zgodą wychowawcy, nauczyciela na podstawie pisemnej prośby rodzica/prawnego opiekuna lub pisemnej informacji pielęgniarki szkolnej, nauczyciel zwalniający ucznia ze szkoły jest zobowiązany niezwłocznie odnotować ten fakt w dzienniku szkolnym,

7) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, ponadto pedagog i psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcą prowadzi całoroczną opiekę nad dziećmi, którym

z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki (stałe lub doraźne), ponadto umożliwia im się korzystanie ze świetlicy oraz w miarę możliwości

z bezpłatnego dożywiania i zapomóg losowych;

8) organizuje w miarę możliwości rehabilitację uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły;

9) propaguje zasady zdrowego trybu życia;

10) kultywuje tradycje związane z patronem szkoły;

11) dąży do wychowania człowieka wrażliwego, kulturalnego, tolerancyjnego

i odpowiedzialnego;

12) podejmuje różnorodne działania na rzecz środowiska lokalnego.

 
Rozdział III

ORGANY GIMNAZJUM

§ 8

1. Organami gimnazjum są: dyrektor gimnazjum, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski.

2. Każdy z organów gimnazjum jest autonomiczny i posiada swobodę działania oraz podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie szkoły.

3. W razie zaistniałej sytuacji konfliktowej, w tym naruszenia praw ucznia, można powołać komisję rozjemczą w skład, której wejdą: dyrektor szkoły, przedstawiciel rady pedagogicznej, po dwóch przedstawicieli rady rodziców i samorządu uczniowskiego i jeśli zachodzi potrzeba przedstawiciel Kuratora Oświaty lub radca prawny.

4. Konieczna jest bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych

i planowanych działaniach lub decyzjach.

5.

1) Dyrektor gimnazjum jest kierownikiem jednostki organizacyjnej podporządkowanej samorządowi terytorialnemu miasta Puck. Jest wybierany na zasadach określonych przez MEN. Dyrektor jest upoważniony do wykonywania zadań administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

2) Dyrektor:

a) organizuje pracę szkoły,

b) kontroluje realizację postanowień rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący,

c) jest inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań na terenie szkoły,

d) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania,

e) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,

f) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

g) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3) W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna lub rada rodziców mogą wystąpić

o skrócenie kadencji dyrektora zgodnie z przepisami o powoływaniu i odwoływaniu kadry kierowniczej.

6.

1) W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor gimnazjum, jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele.

2) Rada pedagogiczna:

a) realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego i ze statutu gimnazjum;

b) zbiera się na zebraniach szkoleniowych, klasyfikacyjnych, plenarnych

i nadzwyczajnych w terminach wyznaczonych przez dyrekcję;

c) podejmuje uchwały i wyraża opinie zgodnie z ustalonym regulaminem, zasięgając

w razie potrzeby opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

7.

1) W szkole działa rada rodziców. Rada ustala swój regulamin pracy i wybiera przewodniczącego zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.

2) Rodzice współpracują z dyrekcją i radą pedagogiczną w sprawach wychowania

i kształcenia młodzieży.

3) Nauczyciele, uznając, że pierwotne, największe prawa i obowiązki wychowawcze

w stosunku do dzieci posiadają rodzice, wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

4) Rodzice mają prawo do:

a) zaznajomienia się z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi i sposobami ich realizacji;

b) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności między innymi poprzez spotkania z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w wyznaczone na początku roku szkolnego dni miesiąca oraz okresowe wywiadówki; rozmowy nauczycieli z rodzicami nie mogą odbywać się na korytarzu szkolnym w czasie pełnienia dyżuru przez nauczyciela ani w czasie prowadzonych przez niego zajęć;

d) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci poprzez indywidualne kontakty z wychowawcą i pedagogiem lub psychologiem szkolnym;

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;

f) opiniowania szkolnego zestawu programów, szkolnego zestawu podręczników

i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, projektu planu finansowego;

g) uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły

i programu profilaktyki.

8.

1) Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum a Zarząd Samorządu uczniowskiego jest reprezentantem społeczności uczniowskiej gimnazjum wybieranym

w każdym roku szkolnym w demokratycznych wyborach.

2) Zarząd Samorządu opracowuje regulamin i program działalności mający na uwadze dobro całej społeczności szkolnej. Pełni funkcję opiniującą.

3) Nauczyciel – opiekun samorządu jest wybierany przez uczniów, jest doradcą

i koordynatorem.

4) Cele, zadania, organizacja działania i zasady gromadzenia funduszu samorządu zawarte są

w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

§ 9

1. W gimnazjum mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów pod warunkiem istnienia

w szkole nie mniej niż 12 oddziałów. Ustanowienie stanowisk wicedyrektorów gimnazjum wymaga porozumienia z Burmistrzem Miasta Pucka.

2. Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły określony jest w odrębnych dokumentach.

 

 

 


Rozdział IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 10

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Dzień 16 marca jest Świętem Szkoły i dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

3. Szkoła stosuje kryteria klasyfikowania i promowania oraz kryteria oceniania według szczegółowych zasad oceniania.

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza Burmistrz Miasta Pucka do dnia 30 maja. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów, pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5. Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w oparciu o wybrane programy nauczania zatwierdzone przez MEN do użytku szkolnego i umieszczone w szkolnym zestawie programów.

6. W szkole obowiązują następujące regulaminy: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, biblioteki, czytelni, świetlicy, szatni, wycieczek, zawodów, rekrutacji, wypożyczania podręczników oraz „Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami oraz agresywnymi zachowaniami a także "Kodeks Etyczny Nauczyciela, czyli właściwe postawy nauczyciela wobec ucznia".

7. Pracownicy szkoły i uczniowie mają bezwzględny obowiązek przestrzegania obowiązujących ich regulaminów.

8. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki, budynek i teren szkoły objęte są systemem monitoringu.

9. Zapisy z monitoringu szkolnego mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji

i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom na terenie placówki.

10. W szkole obowiązuje tryb odwoławczy.

11. W sprawach spornych, nie objętych odrębnym trybem odwoławczym, uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do odwołania z zachowaniem następującej kolejności: wychowawca, pedagog szkolny lub psycholog, dyrektor szkoły, kurator oświaty lub organ prowadzący.

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum dla młodzieży jest oddział.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych zależnie od stopnia zaawansowania. Na zajęciach informatyki podział ten obowiązuje w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy w wyżej wymienionych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów,

z wyjątkiem oddziałów integracyjnych, gdzie podział na grupy jest obligatoryjny.

5.

1) Można utworzyć oddziały przysposabiające do pracy uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

2) Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3) W oddziałach przysposabiających do pracy realizuje się program zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.

4) Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia

w określonym zawodzie.

5) Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo po za gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

6. Można utworzyć oddziały integracyjne na warunkach określonych przez MEN.

7. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych,

a niepełnosprawni ruchowo z zajęć rehabilitacyjnych.

8. W szkole może być organizowana nauka języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów organizuje się między innym zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia socjoterapeutyczne i inne.

§ 12

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone

w systemie klasowo – lekcyjnym i poza klasą jeśli wynika to z celów lekcji. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 90 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony

w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Uczniowie mogą dodatkowo uczestniczyć w pracach kół przedmiotowych oraz kół zainteresowań.

3. Gimnazjum propaguje zasady zdrowego trybu życia, w związku z tym co roku nauczyciele, uczniowie i rodzice organizują wycieczki, rajdy, olimpiady, konkursy, apele pogadanki i inne akcje propagujące tę ideę.

§ 13

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, które nie powinny przekraczać 25 osób.

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku oraz wypicia wody w stołówce szkolnej. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z referentem ds. żywienia.

3. Szczegółowe zadania świetlicy określa plan pracy i regulamin świetlicy oraz dyrektor szkoły.

§ 14

1. Gimnazjum posiada bibliotekę i czytelnię szkolną prowadzoną przez nauczycieli bibliotekarzy.

2. Biblioteka i czytelnia są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Dodatkowo po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i uiszczeniu abonamentu w wysokości ustalonej przez dyrektora szkoły a także po zastosowaniu się do przepisów obowiązujących w bibliotece, z biblioteki i czytelni mogą korzystać również rodzice.

4. Pomieszczenia biblioteki i czytelni gimnazjalnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w grupach lub oddziałach.

5. Godziny pracy biblioteki i czytelni umożliwiają dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6. Nauczyciele biblioteki i czytelni w porozumieniu z dyrekcją i radą pedagogiczną ustalają regulamin biblioteki i czytelni, który szczegółowo określa ich organizację i zadania nauczycieli bibliotekarzy.

7. Zakres czynności nauczyciela bibliotekarza ustala dyrektor szkoły.

§ 15

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Ilość etatów i zakresy obowiązków pracowników szkoły określa dyrektor szkoły.

1) Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DZ.U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.)

2) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3) Nauczyciel wywiązuje się z następujących zadań:

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

c) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny;

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

g) opieka nad uczniami realizującymi projekty edukacyjne;

h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

3. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać regulaminu rady pedagogicznej.

4. Nauczyciele realizują zadania zgodnie z zakresem czynności i regulaminem pracy.

5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw śródlekcyjnych zgodnie z opracowanym planem. Dyżur rozpoczyna się co najmniej 10 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo

z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy równo z dzwonkiem kończącym przerwę. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel nie prowadzi rozmów

z rodzicami uczniów.

6. Nauczyciel powinien podnosić swoje kwalifikacje w ramach Planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

7. W szkole działają zespoły nauczycieli.

1) Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2) W szkole działają zespoły:

a) przedmiotów humanistycznych,

b) przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

c) nauczycieli wychowania fizycznego

d) interdyscyplinarny

e) nauczycieli języków obcych.

3) Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) organizowanie współpracy nauczycieli oraz uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników szkolnych;

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

d) wspólne opiniowanie autorskich, innowacyjnych programów i metod nauczania;

e) analiza wyników końcowego egzaminu gimnazjalnego;

f) opracowywanie zestawów egzaminacyjnych, przeprowadzanie egzaminu, sprawdzanie prac i analizowanie wyników egzaminów wewnętrznych;

g) opracowywanie koncepcji i sposobów wdrażania rozwiązań zadań przyjętych przez radę;

h) przygotowanie i przeprowadzanie konkursów;

i) organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego.

4) Spotkania zespołów przedmiotowych są protokołowane.

5) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu, przewodniczący zespołu.

6) Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

a) opracowanie planu pracy zespołu i realizację zadań z niego wynikających,

b) koordynacje pracy zespołu,

c) przygotowanie sprawozdań z działalności i przedłożenie ich dyrektorowi szkoły,

d) prowadzenie dokumentacji zespołu.

7) W szkole działają zespoły wychowawcze.

8) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy. Jego zadaniem jest:

a) kontrola i diagnoza osiągnięć uczniów,

b) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,

c) opracowywanie indywidualnych programów pracy z uczniem, kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planu działań wspierających,

d) wyrażanie opinii w sprawie zachowania ucznia,

e) ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

f) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,

g) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

h) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji,

i) pracą zespołu kieruje wychowawca .

8. W szkole zatrudnia się psychologa, pedagoga i doradcę zawodowego.

1) Zadania psychologa szkolnego:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

b) analiza zasobów uczniów,

c) określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na bazie diagnozy ucznia i jego sytuacji społecznej, w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami ucznia,

d) organizowanie systematycznych konsultacji i porad dla uczniów, rodziców (opiekunów), pedagogów, kuratorów sądowych,

e) udział w działaniach interwencyjnych we współpracy ze szkolnym zespołem wychowawczym,

f) podejmowanie działań mediacyjnych,

g) udzielanie wsparcia w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń, uczeń-uczeń

h) współpraca z rodziną, szkołą i innymi instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dziecka, celem wspólnego oddziaływania na uczniów nieprzystosowanych społecznie,

z zaburzeniami rozwojowymi lub emocjonalnymi oraz innych sprawiających trudności wychowawcze,

i) przygotowanie i prowadzenie cyklicznych zajęć terapeutycznych dla uczniów

z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

j) wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych,

k) prowadzenie terapii indywidualnej,

2) Zadania pedagoga szkolnego:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b) udzielanie wsparcia w procesie edukacyjno–wychowawczym uczniom, rodzicom

i nauczycielom,

c) planowanie i koordynowanie zadań wynikających z programu wychowawczego

i profilaktycznego szkoły,

d) działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,

e) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej i rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

f) organizowanie systematycznych konsultacji i porad dla uczniów, rodziców, pedagogów, kuratorów sądowych,

g) udział w działaniach interwencyjnych we współpracy ze szkolnym zespołem wychowawczym,

h) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

i) praca w zespole wychowawczym.

3) Zadania doradcy zawodowego:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,

c) wskazanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej , rzetelnej informacji na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym,

d) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

e) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,

f) koordynowanie działalności koordynacyjno – doradczej szkoły,

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,

h) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego,

i) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

§ 16

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami

a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) prowadzenie we współpracy z doradcą zawodowym preorientacji zawodowej;

4. W celu realizacji powyższych zadań wychowawca:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny z wychowawcą klasy;

3) współpracuje z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadniając z nimi ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami );

4) wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych:

a) w miarę możliwości stara się poznać i ustalić potrzeby opiekuńczo – wychowawcze ich dzieci,

b) umożliwia rodzicom dostęp do informacji o postępach w nauce i zachowaniu dzieci,

c) współdziała z rodzicami tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i oczekuje od rodziców pomocy w swoich działaniach,

d) włącza ich w sprawy i życie szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi fachową pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

5. Wychowawca przynajmniej raz w miesiącu w wyznaczonym na początku roku dniu, spotyka się z rodzicami, a w sprawach indywidualnych, wzywa rodziców do szkoły lub wspólnie

z pedagogiem lub psychologiem szkolnym odwiedza dom rodzinny ucznia;

6. Początkujący nauczyciel - wychowawca korzysta z pomocy doświadczonego nauczyciela – opiekuna przydzielonego mu przez dyrektora szkoły.

7. Wychowawca jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej.

§ 17

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawa zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencją o Prawach Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),

10) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce

11) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

12) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się

w organizacjach działających na ternie szkoły.

14) uzyskania pomocy materialnej w sytuacjach losowych.

2. Do reprezentowania szkoły mają prawo uczniowie, którzy właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków a ich postępowanie, zachowanie i wygląd nie narusza dobrego imienia szkoły.

3. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania zgodnie ze szczegółowymi zasadami oceniania,

2) udziału w projekcie edukacyjnym, zgodnie z warunkami realizacji projektów edukacyjnych określonych przez dyrektora szkoły,

3) przestrzegania statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,

4) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu 7 dni w formie pisemnej na druku opatrzonym pieczątką szkoły, który jest dostępny w sekretariacie szkoły,

5) dbania o schludny wygląd,

6) właściwego, kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

4. Uczniów w szkole obowiązują następujące zasady ubierania się:

1) strój ucznia powinien być czysty i schludny, bez obraźliwych lub niestosownych nadruków i wzorów, długość stroju powinna być tak dostosowana by zakrywać brzuch, dekolt, plecy i uda,

2) podczas uroczystości szkolnych, państwowych, egzaminów, w dniach ustalonych przez dyrektora szkoły, uczniów obowiązuje strój galowy tzn. biała bluzka lub koszula, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie marynarka w tym samym kolorze,

3) dopuszcza się umieszczanie na stroju logo szkoły,

4) nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy,

5) na lekcjach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój sportowy, określony przez nauczyciela wychowania fizycznego.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

REKRUTACJA

§ 18

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie przekroczyli 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie podania o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie w terminie określonym przez kuratora oświaty, oryginału świadectwa i wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej.

2. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki przez ucznia, który ukończył 18 rok życia.

3. Do gimnazjum są przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie obwodu wyznaczonego przez Gminę Miasto Puck tj. z terenu miasta Pucka.

4. O przyjęciu do szkoły ucznia spoza obwodu szkoły decyduje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę wyniki w nauce i zachowanie, szczególne osiągnięcia oraz sytuację życiową ucznia.

5. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, jeżeli ukończy 18 lat lub gdy rozpoczął naukę w innej szkole i ten fakt jest udokumentowany.


 

 

 

 

 


Rozdział VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA

§ 19

1. Szkolny system oceniania jest z Ustawą o systemie oświaty i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.

§ 20

Ocenianie szkolne ma na celu:

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 21

Zasady szkolnego systemu oceniania:

1. systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu,

2. różnorodność metod i form sprawdzania i oceniania,

3. komunikatywność komentarza towarzyszącego ocenie,

4. uznawanie pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach ucznia nad ujawnianiem braków,

5. wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu się,

6. zachowanie elastyczności w stawianiu wymagań uczniom o specyficznych trudnościach,

7. jawność, tzn. udostępnianie informacji i dokumentacji uczniom, rodzicom i nauczycielom

z zachowaniem dyskrecji.

§ 22

Tryb, procedury oceniania i skale ocen.

Ustalanie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania.

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz ich frekwencja dokumentowane są w dzienniku elektronicznym i arkuszach ocen.

2. Dla zajęć rewalidacyjnych, i dodatkowych prowadzone są dzienniki papierowe, zawierające informacje dotyczące dostosowań edukacyjnych programów zajęć oraz frekwencji. Nauczyciel świetlicy prowadzi również dziennik papierowy.

3. Nauczyciele opracowują przedmiotowe zestawy wymagań edukacyjnych na podstawie realizowanych przez siebie programów nauczania i podstawy programowej nauczania ogólnego oraz sposoby sprawdzania tych wymagań.

4. Nauczyciele wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych muszą uwzględniać wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5. Zestaw wymagań edukacyjnych powinien zawierać w szczególności osiągnięcia edukacyjne, które uczeń klas I – III powinien spełnić aby uzyskać ocenę wyższą niż niedostateczną. Wymagania te nie powinny być niższe niż przewiduje podstawa programowa kształcenia ogólnego.

6. Wyżej wymienione zestawy są częścią szczegółowych zasad oceniania i są dostępne

u nauczyciela przedmiotu.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po uprzednim zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocenę klasyfikacyjną

z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po z sięgnięciu opinii nauczyciela, współorganizującego kształcenie integracyjne.

9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 23

Sposoby informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych

1. Na początku roku szkolnego, na pierwszej lekcji z nauczanego przedmiotu nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach ich sprawdzania oraz zasadach oceniania w sposób maksymalnie przystępny i zrozumiały. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2. W przypadku, gdy nauczyciel prowadzi w jednej klasie zajęcia z dwóch lub więcej przedmiotów, może przedstawić wymagania edukacyjne z tych przedmiotów na jednej jednostce lekcyjnej.

3. Nauczyciele udostępniają wymagania edukacyjne z przedmiotów oraz kryteria i zasady ogólne oceniania.

4. Wychowawcy na jednej z pierwszych godzin z wychowawcą informują uczniów o zasadach oceniania zachowania oraz ogólnych zasadach oceniania obowiązujących w szkole a także kryteriach ocen i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

5. Zasady oceniania zachowania oraz ogólne zasady oceniania umieszcza się w widocznym miejscu w szkole.

6. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami informuje ich o ogólnych zasadach oceniania, kryteriach oceniania zachowania, wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania z przedmiotów oraz procedurach spełniania obowiązku szkolnego.

7. Rodzice potwierdzają pisemnie zapoznanie się z powyższymi informacjami.

8. Wychowawcy informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o dostępności powyższych zasad w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

§ 24

Częstotliwość i systematyczność oceniania.

1.

1) O częstotliwości oceniania decyduje liczba godzin z zajęć lekcyjnych wynikająca z planu nauczania.

2) W przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 1 – 2 godzin w tygodniu, liczba ocen

w semestrze powinna wynosić minimum trzykrotność tego wymiaru.

3) W przypadku pozostałych przedmiotów, liczba ocen w semestrze powinna wynosić minimum dwukrotność tygodniowego wymiaru zajęć.

2. Uczeń powinien być oceniany systematycznie w ciągu całego semestru.

§ 25

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

1. Ocenie podlegają

1) prace pisemne:

a) prace klasowe1 – 2 godzinne z przerobionego działu programowego,

b) sprawdziany i testy,

c) kartkówki ( maksymalnie 15 minutowe ) obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy zajęć edukacyjnych,

2) praca ucznia na lekcji: odpowiedź ustna, aktywność, współudział w prowadzeniu zajęć, np. referat.

3) samodzielna praca domowa ucznia: praca pisemna w zeszycie, odpowiedź, praca projektowa – praktyczna, oraz inne formy pracy ucznia, zależnie od specyfiki przedmiotu i inwencji nauczyciela.

§ 26

Sprawdziany i prace klasowe.

1. Nauczyciel ustala z uczniami termin pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2. W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa lub sprawdzian i w jednym tygodniu nie mogą być więcej niż trzy prace klasowe lub sprawdziany.

3. Nie powinno być pisemnych sprawdzianów na koniec lekcji z bieżącego materiału.

4. Nauczyciel nie powinien przeprowadzać prac klasowych w ostatnich dwóch tygodniach przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

5. Zapowiedziany sprawdzian nie powinien być bez szczególnych, ważnych powodów przekładany. Jeżeli przełożenie sprawdzianu nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania.

6. W razie sporu lub wątpliwości co do charakteru sprawdzianu, samorząd klasowy zwraca się o decyzję do dyrektora szkoły za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

7. Praca klasowa i sprawdzian powinny być poprzedzona powtórzeniem wiadomości.

8. Nauczyciel ustala kryteria oceniania sprawdzianu i zapoznaje z nimi uczniów przed jego przeprowadzeniem.

9. Wszystkich nauczycieli obowiązują jednakowe kryteria zamiany ilości zdobytych przez ucznia z pracy pisemnej punktów, na ocenę szkolną

 

Procent maksymalnej punktacji

Ocena

98%   - 100 %

celujący

90 %  -  97%

bardzo dobry

75 %  -  89 %

dobry

50 %  -  74 %

dostateczny

30 %  -  49 %

dopuszczający

mniej niż 30 %

niedostateczny

10. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia pisemnych prac uczniów w terminie możliwie najkrótszym, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie.

11. Ponowną pracę klasową z danego materiału można przeprowadzić po dokonaniu z klasą omówienia i poprawy poprzedniej pracy klasowej.

§ 27

Informowanie o ocenach uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

1. Nauczyciel, wystawiając ocenę bieżącą, śródroczną lub roczną informuje niej ucznia i uzasadnia ją. Stosuje przy tym zasadę pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach ucznia przed ujawnieniem braków.

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę: ustnie na ustny wniosek, pisemnie na pisemny wniosek.

3. Nauczyciel jest zobowiązany udostępnić każdą pracę pisemną uczniowi i jego rodzicom,

a uczeń jest zobowiązany zwrócić podpisaną przez rodzica pracę w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.

4. Nauczyciel udostępnia informacje o swoich uczniach ich rodzicom (prawnym opiekunom)

1) na zebraniach rodzicielskich,

2) podczas indywidualnych spotkań, które odbywają się w miarę potrzeb, na prośbę rodziców lub z inicjatywy nauczyciela,

3) indywidualnych rozmów wszystkich nauczycieli z rodzicami w tzw. „pierwsze wtorki miesiąca”,

4) przy pomocy korespondencji w zeszycie przedmiotowym.

5. W celu pełnej informacji o ocenach nauczyciel jest zobowiązany czytelnie dla uczniów, rodziców i wszystkich uczących, opisywać w dzienniku elektronicznym poszczególne oceny

z przedmiotu.

§ 28

Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się.

1. Nauczyciel jest zobowiązany uwzględniać opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej

i dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami

w uczeniu się.

2. Dla uczniów, u których stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia naukę, organizuje się w miarę posiadanych środków zajęcia wyrównawcze.

3. zakwalifikowaniu ucznia na wyżej wymienione zajęcia decyduje nauczyciel.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, uczący go nauczyciele, wraz z wychowawcą, mogą sformułować na wniosek ucznia i jego rodziców „program naprawczy”, wskazujący jemu i jego rodzicom, sposoby pokonywania trudności. Fakt zapoznania się z tym programem uczeń i rodzic(prawny opiekun) potwierdzają podpisem.

5. W szkole obowiązują jednolite zasady poprawiania oceny:

1) uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej na co najwyżej ocenę bardzo dobrą;

2) poprawa może się odbywać w terminie do dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu lub pracy klasowej, nie później jednak niż na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną;

3) każdą ocenę uczeń poprawia tylko raz;

4) jeżeli uczeń był nieobecny podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności, jest zobowiązany do uzyskania oceny, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii a z języka obcego na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 29

Skala, kryteria ocen, informacje o frekwencji uczniów.

1. Oceny śródroczne i roczne ustala się według następującej skali

 

pełna nazwa stopnia

stosowany

skrót

symbol cyfrowy

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

2. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowania minusów i plusów.

3. Oceny ze sprawdzianów i prac klasowych są zapisywane w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym, a pozostałe oceny cząstkowe kolorem niebieskim lub czarnym.

4. Oceny śródroczne i roczne są zapisywane w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu, kolorem niebieskim lub czarnym.

5. Kryteria ocen:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł pełną wiedzę i umiejętności z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach , olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim albo posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów

w nowych sytuacjach, łączy wiedzę z różnych przedmiotów;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym mu na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w dużym stopniu nie opanował wiadomości

i umiejętności, zawartych w podstawie programowej ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia, podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe,

o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i nie nabył umiejętności określonych w podstawie programowej, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności.

§ 30

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikacja śródroczna odbywa się w styczniu

a roczna w czerwcu.

2. Ustalając reguły wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych, nauczyciel powinien kierować się zasadą, iż muszą one wynikać z wystawionych wcześniej ocen cząstkowych. Powinien też uwzględnić stosunek ucznia do przedmiotu, systematyczność

i wysiłek w doskonaleniu tej cechy, osiąganie przez niego postępów, podejmowanie zadań

z własnej inicjatywy.

3. Wystawiając ocenę roczną nauczyciel bierze dodatkowo pod uwagę ocenę śródroczną oraz udział w konkursach przedmiotowych, przy czym laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, otrzymują obligatoryjnie ocenę celującą z danego przedmiotu. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Nauczyciele przedmiotów mają obowiązek poinformować o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych uczniów a wychowawcy klas ich rodziców, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Nauczyciele przedmiotów, zobowiązani są, co najmniej na 7 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wystawić proponowane śródroczne i roczne oceny z przedmiotów, a wychowawcy ocenę zachowania.

6. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować o przewidywanych ocenach śródrocznych

i rocznych uczniów i ich rodziców na wywiadówkach, w terminie nie krótszym niż 5 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Rodzice potwierdzają ten fakt podpisem. Po tym terminie

w uzasadnionych przypadkach ocena zachowania może ulec zmianie przy równoczesnym pisemnym powiadomieniu rodziców.

7. W przypadku wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych niezgodnie

z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemne zastrzeżenie do dyrektora szkoły na zasadach określonych w rozporządzeniu. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż 5 dni po wniesieniu zastrzeżenia.

8. Oceniając uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej nauczyciel powinien brać pod uwagę przede wszystkim: wysiłek włożony w wykonanie danego zadania, zainteresowanie wiedzą z zakresu danego przedmiotu, korzystanie z różnych źródeł wiedzy, estetykę prowadzenia zeszytów, umiejętność pracy w zespole, udział w lekcji – aktywność, stopień przygotowania do zajęć, podejmowanie działań z własnej inicjatywy

w zakresie wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, ocenianie wypowiedzi ustnych oraz sprawdzianów pisemnych dostosowanych do możliwości uczniów. Ocenianie ma formę stopni szkolnych i jest połączone z ocenianiem słownym, co wyzwala u ucznia silniejszą motywację

i zachętę do pracy.

9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 31 ust. 4, 9 i 10.

10. Uczeń kończy szkołę, jeżeli przystąpi do egzaminu gimnazjalnego oraz otrzyma pozytywne oceny roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem § 31 ust. 9 i 10.

§ 31

Egzamin śródroczny i roczny.

1. Uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzyma jedną lub dwie oceny niedostateczne.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego,

z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Uczniowi przysługuje prawo do egzaminu klasyfikacyjnego

1) na prośbę własną lub rodziców, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych opuścił co najmniej 50 % zajęć lekcyjnych i nie ma podstaw do wystawienia oceny,

2) za zgodą Rady Pedagogicznej, na prośbę własną lub rodziców, jeżeli z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił co najmniej 50 % zajęć lekcyjnych.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

8. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego, składa go łącznie z egzaminem klasyfikacyjnym rocznym. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9. Uczeń, który uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną , ma prawo do egzaminu poprawkowego na ogólnych zasadach.

10. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

§ 32

Kryteria oceny zachowania ucznia oraz zasady jej ustalania

przez nauczycieli i wychowawców.

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób.

2. Nie ma ona wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Ocena wystawiona za drugie półrocze jest oceną roczną.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów na godzinie z wychowawcą,

a rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu, o zasadach ustalania oceny zachowania.

4. Kryteria oceny zachowania są ponadto umieszczone na stronie internetowej szkoły.

5. Kryteria zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o kryteria określone w statucie szkoły.

6. Ocenę ustala wychowawca klasy na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrażać własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów. Proponowana ocena jest do wglądu dla nauczycieli w dzienniku lekcyjnym na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej wychowawcy nie muszą uwzględniać spóźnionych opinii innych nauczycieli.

7. Wychowawca może obniżyć ocenę zachowania w terminie późniejszym, jeżeli uczeń dopuścił się czynu o dużej szkodliwości społecznej. O planowanej zmianie oceny wychowawca jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły, ucznia i rodziców ( prawnych opiekunów ).

8. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję na zasadach określonych w rozporządzeniu. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż 5 dni po wniesieniu zastrzeżeń.

9. Każda ocena powinna być rozpatrywana indywidualnie ze względu na różnice w cechach osobowościowych uczniów, z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej i specjalistycznej.

10. Ocenę śródroczną i roczną zachowania, ustala się wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danym etapie edukacyjnym co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12. Za ocenę wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą.

1) Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a) wywiązuje się z obowiązków, przestrzega prawa, szanuje symbole państwowe i tradycje szkolne,

b) nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, jest punktualny, dostarcza usprawiedliwienia w terminie do 7 dni,

c) po nieobecności na zajęciach lekcyjnych na bieżąco uzupełnia braki z lekcji,

d) przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie lekcji i na przerwach, w tym nie opuszcza terenu szkoły,

e) jest tolerancyjny, szanuje cudzą godność, respektuje prawa innych,

f) z szacunkiem odnosi się do innych osób,

g) jest uczciwy, sumienny, prawdomówny, życzliwy, otwarty na potrzeby innych, panuje nad własnymi emocjami,

h) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi,

i) przestrzega zasad kultury języka,

j) odrabia prace domowe, przygotowuje się do lekcji,

k) nie przeszkadza na lekcji,

l) dba o higienę ciała, w tym o zmianę obuwia oraz nie posiada kurtki podczas lekcji (zostawia ją w szatni),

m) szanuje przyrodę, dba o mienie i czystość szkoły oraz jej otoczenia, reaguje na zło,

n) dba o swoje zdrowie, nie pali papierosów (w tym elektronicznych), nie posiada i nie zażywa narkotyków, nie pije alkoholu, nie zażywa tabaki oraz innych używek,

o) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz dobrowolnie podejmowanych zadań,

w tym z realizacji projektu edukacyjnego,

p) nosi strój obowiązujący w szkole tzn. czysty i schludny, bez obraźliwych lub niestosownych nadruków i wzorów, długość stroju powinna być tak dostosowana, by zakrywać brzuch, dekolt, plecy i uda, dopuszcza się umieszczenie na stroju logo szkoły,

q) podczas uroczystości szkolnych i państwowych, egzaminów, w dni ustalone przez dyrektora szkoły, nosi strój galowy tzn. biała bluzka lub koszula, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie marynarka w tym samym kolorze,

r) w budynku szkoły nie nosi nakrycia głowy,

s) nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu ani piercingu,

t) nie korzysta w czasie zajęć bez zgody nauczyciela z urządzeń elektronicznych w tym telekomunikacyjnych,

u) na terenie szkoły nie robi zdjęć, filmów i nie nagrywa żadnych wypowiedzi bez zgody dyrektora.

2) Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń , który spełnia warunki oceny dobrej oraz co najmniej jeden z niżej wymienionych:

a) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wywiązując się z pełnionych funkcji

i podejmowanych zadań (apele, uroczystości),

b) uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

c) bierze udział w konkursach lub zawodach sportowych na różnych szczeblach i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, nie zaniedbując obowiązków szkolnych,

d) w miarę możliwości, pomaga innym uczniom w nauce,

e) wykonuje prace na rzecz szkoły, środowiska, uczestniczy w działalności charytatywnej.

3) Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą i co najmniej trzy z kryteriów a - e oceny bardzo dobrej.

4) Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą.

5) Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który dopuścił się choćby jednego

z poniższych wykroczeń:

a) ignoruje pracowników szkoły,

b) pali papierosy, zażywa tabakę lub inne substancje odurzające,

c) zachowuje się prowokująco, agresywnie, wulgarnie, arogancko, lekceważąco wobec dorosłych lub rówieśników,

d) nagminnie opuszcza zajęcia szkolne ( opuścił 30 lub więcej godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia),

e) nagminnie używa wulgaryzmów,

f) nie zrealizował projektu edukacyjnego,

g) samowolnie, nagminnie opuszcza budynek lub teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych

6) Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń , który dopuścił się choćby jednego z poniższych wykroczeń:

a) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną,

b) wszedł w kolizję z prawem,

c) kradnie,

d) wyłudza pieniądze,

e) dewastuje urządzenia, sprzęt i rzeczy innych,

f) fałszuje podpisy lub dokumenty,

g) pije alkohol, narkotyzuje się,

h) posiada lub rozprowadza narkotyki albo inne używki,

i) posiada lub rozprowadza materiały pornograficzne,

j) posiada na terenie szkoły przedmioty, które zagrażają zdrowiu, życiu,

k) nie realizuje obowiązku szkolnego lub opuścił w półroczu 100 lub więcej godzin bez usprawiedliwienia,

l) dopuścił się co najmniej 3 wykroczeń zawartych w kryteriach oceny nieodpowiedniej.

7) Na wyraźną prośbę ucznia, po wykonaniu zaproponowanych przez niego zadań naprawczych zaakceptowanych przez dyrektora szkoły lub wychowawcę lub jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden warunek określony w punktach a - e na ocenę bardzo dobrą, ocena może ulec podwyższeniu o jedną ocenę, jednak nie wyżej niż na ocenę bardzo dobrą.

8) Uczeń który: farbuje włosy, maluje paznokcie może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą z zachowania.

§ 33

Nagrody i kary

1. Wyróżniający się uczniowie gimnazjum są nagradzani w następujący sposób:

1) pochwała ucznia wobec klasy przez dyrektora szkoły,

2) promowanie ucznia za jego osiągnięcia na forum szkoły na apelach (pochwały ustne, dyplomy) oraz wystawach prac,

3) przyznanie promocji z wyróżnieniem uczniowi, który uzyska średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych 4,75 i powyżej oraz sprawowanie wzorowe lub bardzo dobre,

4) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi, który na koniec roku szkolnego otrzyma

z przedmiotów obowiązkowych średnią ocen, co najmniej 5,0 i sprawowanie wzorowe lub bardzo dobre,

5) przekazanie listu pochwalnego rodzicom ucznia, który na koniec roku szkolnego otrzyma

z przedmiotów obowiązkowych średnią ocen, co najmniej 5,0 i sprawowanie wzorowe,

a także posiada wybitne osiągnięcia sportowe lub z zakresu olimpiad przedmiotowych, prac społecznych, itd.,

6) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi, który w ciągu całego roku szkolnego nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej,

7) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego,

8) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego historii i wos,

9) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego matematyki,

10) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych,

11) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego języka obcego,

12) przyznanie nagrody rzeczowej uczniowi klasy trzeciej, który osiągnął najwyższy wynik

z egzaminu gimnazjalnego łącznie,

13) udział w wycieczce organizowanej przez dyrektora szkoły z funduszy szkolnych;

14) wyróżnienie uczniów za pracę społeczną na rzecz szkoły,

15) przyznanie nagrody dyrektora szkoły,

16) przyznanie nagrody wychowawcy klasy.

2. Stosuje się następujące kary w zależności od przewinienia:

1) upomnienie i wpisanie uwagi do dziennika,

2) nagana dyrektora szkoły i powiadomienie rodziców,

3) zwrot kosztów za zniszczone mienie,

4) praca na rzecz szkoły,

5) przeniesienie ucznia uchwałą rady pedagogicznej do innej równoległej klasy i dołączenie uwag do dokumentów ucznia,

6) przeniesienie ucznia do innego gimnazjum za zgodą Kuratora Oświaty.

3. Stosowane wobec uczniów kary nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej.

4. Uczeń ma prawo w ciągu trzech dni odwołać się od kary poprzez samorząd uczniowski do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy kara może być podtrzymana lub uchylona.

5. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

§ 34

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Gimnazjum:

1) używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) posiada sztandar i hymn,

3) prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) jest jednostką budżetową,

5) posiada rachunek dochodów własnych.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 36

Szkoła jest otwarta na wszystko co nowe i twórcze.

§ 37

1. Niniejszy statut może być nowelizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami .

2. Publikacji ujednoliconego tekstu statutu dokonuje dyrektor szkoły po każdej nowelizacji.

 

 

 

 

Autorzy Statutu i nowelizacji

Projekt statutu przygotowały w sierpniu 1999 r.: Elżbieta Baranowska, Marzenna Brazewicz, Ludwika Dębicka, Elżbieta Łęgowska, Urszula Stromska.

Nowelizację statutu w lutym 2003 r. przygotowali: Izabela Grzejdziak, Michał Klauza, Elżbieta Łęgowska, Beata Marut.

 

Nowelizację statutu w październiku 2004 r. przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak, oraz przewodniczący zespołów przedmiotowych: Elżbieta Łęgowska, Wioleta Okoń – Stefanowska, Anita Nostitz – Jackowska, Barbara Kwiek na podstawie rozp. MENiS z 07.09.04r. w sprawie warunków i sposobu oceniaia, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Nowelizację statutu w grudniu 2004r. przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak oraz nauczyciele Marzenna Brazewicz, Ludwika Dębicka, Anna Kapczyńska, Barbara Krzyżanowska, Elżbieta Łęgowska, Anita Nostitz – Jackowska, Wioletta Okoń – Stefanowska.

Nowelizację statutu w marcu 2005r. przygotowała: Dyrektor Izabela Grzejdziak oraz Elżbieta Łęgowska.

Nowelizację statutu w sierpniu 2006 przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak oraz nauczyciele Marzenna Brazewicz, Ludwika Dębicka, Barbara Krzyżanowska, Elżbieta Łęgowska, Wojciech Mielewczyk, Anita Nostitz – Jackowska, Wioletta Okoń – Stefanowska.

Nowelizację statutu w marcu 2007 r., w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 222), przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak, z-ca dyrektora Piotr Formella oraz nauczyciele Ludwika Dębicka, Natalia Jeszke, Elżbieta Łęgowska, Anita Nostitz – Jackowska, Wioletta Okoń – Stefanowska,Katarzyna Włodarkiewicz-Walicka.

Nowelizację statutu w czerwcu 2007, w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw a także rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych przygotowali: dyrektor Izabela Grzejdziak oraz nauczyciele Ludwika Dębicka, , Elżbieta Łęgowska, Wojciech Mielewczyk, Anita Nostitz – Jackowska, Wioletta Okoń – Stefanowska.

 

Nowelizacja statutu we wrześniu 2008 w związku z Ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nowelizacja statutu 03.09.2010r. w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – przygotowali: I.Grzejdziak, P.Formella, W.Mielewczyk, B.Krzyżanowska, A.Zielke, A.Nostitz-Jackowska, L.Dębicka, E.Łęgowska , A.Osińska – Nowak, A.Rosicka, A.Szamocka, P.Gil.

Nowelizacja 30.11.2010 r. - w związku z ww rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.- I.Grzejdziak, E. Łęgowska, A. Zielke.

Nowelizacja 11.02 2011 r. - w związku z ww rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. oraz 08.03.2011- I.Grzejdziak, P. Formella, E. Łęgowska, A. Zielke.

Nowelizacja 30.08 2011 r. - w związku ze zmianami kryteriów oceniania zachowania - L. Dębicka, A. Glaza, J. Wittbrodt, E. Łęgowska, A. Zielke, P. Gil, W. Mielewczyk, konsultacje: U. Stromska, S. Ekwińska – Czeczko, A. Rosicka.

Nowelizacja 30.08 2012 r. - w związku ze zmianami kryteriów oceniania zachowania –W. Moszkowicz, K.Włodarkiewicz-Walicka, W. Mielewczyk, M.Chełchowska, E. Łęgowska, konsultacje: I. Grzejdziak, P. Formella, U.Stromska, S.Ekwińska – Czeczko, A. Zielke. Nowelizacja 14.12.2012 r. - I. Grzejdziak, W. Moszkowicz, W. Mielewczyk, J. Bojke, M. Chełchowska, M. Nowicki, E.Łęgowska, A.Zielke

Nowelizacja 29.08.2013 r. - A. Janowitz -Chećko, E. Łęgowska, A. Zielke

Nowelizacja 17.01.2014 r. w związku ze zmianami w procedurach bezpieczeństwa – I. Grzejdziak, K. Włodarkiewicz – Walicka, E. Łęgowska, A. Zielke

Nowelizacja 16.09.2015 r. w związku z zmiana przepisów prawa oświatowego A. Janowitz-Chećko, A. Zielke,I. Grzejdziak, A. Nostitz-Jackowska, E. Łęgowska, B. Krzyżanowska, S. Ekwińska-Czeczko, W. Mielewczyk

Nowelizacja 17.11.2015 r. w związku z zmiana przepisów prawa oświatowego A. Janowitz-Chećko, A. Zielke,

Nowelizacja 5.09.16 r. w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego, powołaniem doradcy zawodowegoi zmianami w kryteriach oceniania - A. Janowitz -Chećko, K. Włodarkiewicz-Walicka, J. Wenta, M. Nowicki

Nowelizacja 31.05.17 r. w związku z wprowadzeniem zmian w kryteriach oceniania i dodaniem zapisu o obowiązujących w szkole „Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami oraz agresywnymi zachowaniami.” - A. Janowitz -Chećko, A.Zielke

Nowelizacja 28.08.17 r. w związku z dodaniem zapisu o obowiązującym w szkole „Kodeksie Etycznym Nauczyciela, czyli właściwych postawach nauczyciela wobec ucznia” - A. Janowitz -Chećko, A.Zielke, K.Włodarkiewicz-Walicka, N.Jeszke.

 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza Burmistrz Miasta Pucka do dnia 30 maja. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów, pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Radę Miasta.

5. Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w oparciu o wybrane programy nauczania zatwierdzone przez MEN do użytku szkolnego i umieszczone w szkolnym zestawie programów.

6. W szkole obowiązują następujące regulaminy: rady pedagogicznej, rady rodziców,

samorządu uczniowskiego, bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, biblioteki, czytelni,

świetlicy, szatni, wycieczek.

7.  Pracownicy szkoły i uczniowie mają bezwzględny obowiązek przestrzegania

obowiązujących ich regulaminów.

8.  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki, budynek i teren szkoły

objęte są systemem monitoringu.

9.  Zapisy z monitoringu szkolnego mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji

i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom na ternie placówki.

10.W szkole obowiązuje tryb odwoławczy.

11.W sprawach spornych, nie objętych odrębnym trybem odwoławczym, uczniowie, rodzice

lub prawni opiekunowie mają prawo do odwołania z zachowaniem następującej

kolejności: wychowawca, pedagog szkolny lub psycholog, dyrektor szkoły, kurator

oświaty lub organ prowadzący.

12.W szkole odnotowuje się długopisem :

1) w dzienniku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nieobecności pionową kreską a obecności

pozostawiając pustą kratkę. Literą S zapisaną na pionowej kresce, odnotowuje się

spóźnienia uczniów.

2) uczestnictwo w innych formach szkolnych odnotowuje się słownie w dzienniku w rubryce

dotyczącej frekwencji (np. konkurs, zawody, wycieczka)

3) omyłkowe zaznaczenie nieobecności ucznia koryguje się wpisując w danej rubryce skrót

"ob"

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum dla młodzieży jest oddział.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach
z języków obcych oraz informatyki.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych zależnie od stopnia zaawansowania. Na zajęciach informatyki podział ten obowiązuje w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy w wyżej wymienionych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z wyjątkiem oddziałów integracyjnych, gdzie podział na grupy jest obligatoryjny.

5. 1)  Można utworzyć oddziały przysposabiające do pracy uczniów, którzy po rocznym

uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia

gimnazjum w normalnym trybie.

2) Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3) W oddziałach przysposabiających do pracy realizuje się program zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.

4) Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia
w określonym zawodzie.

5) Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo po za gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

6. Można utworzyć oddziały integracyjne na warunkach określonych przez MEN.

7. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych,
a niepełnosprawni ruchowo z zajęć rehabilitacyjnych.

8.   W szkole może być organizowana nauka języka mniejszości narodowej lub grupy

etnicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.  Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów organizuje się między innym zajęcia terapii

pedagogicznej, zajęcia socjoterapeutyczne i inne.

§ 12

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i poza klasą jeśli wynika to z celów lekcji. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 90 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Uczniowie mogą dodatkowo uczestniczyć w pracach kół przedmiotowych oraz kół zainteresowań.

3. Gimnazjum propaguje zasady zdrowego trybu życia, w związku z tym co roku  nauczyciele, uczniowie i rodzice organizują wycieczki, rajdy, olimpiady, konkursy, apele pogadanki i inne akcje propagujące tę ideę.

§ 13

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych nie przekraczających 25 osób.

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku oraz wypicia ciepłej herbaty w stołówce szkolnej. Odpłatność za korzystanie
z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z referentem ds. żywienia.

3. Szczegółowe zadania świetlicy określa plan pracy i regulamin świetlicy oraz dyrektor szkoły.

§ 14

1. Gimnazjum posiada bibliotekę i czytelnię szkolną prowadzoną przez nauczycieli bibliotekarzy.

2. Biblioteka i czytelnia są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Dodatkowo po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i uiszczeniu abonamentu
w wysokości ustalonej przez dyrektora szkoły a także po zastosowaniu się do przepisów obowiązujących w bibliotece, z biblioteki  i czytelni mogą korzystać również rodzice.

4. Pomieszczenia biblioteki i czytelni gimnazjalnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w grupach lub oddziałach.

5. Godziny pracy biblioteki i czytelni umożliwiają  dostęp do ich zbiorów  podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6. Nauczyciele biblioteki i czytelni w porozumieniu z dyrekcją i radą pedagogiczną ustalają regulamin biblioteki i czytelni, który szczegółowo określa ich organizację i zadania nauczycieli bibliotekarzy.

7. Zakres czynności nauczyciela bibliotekarza ustala dyrektor szkoły.

§ 15

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Ilość etatów i zakresy obowiązków pracowników szkoły określa dyrektor szkoły.

1)  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach

określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DZ.U. Nr 88,

poz.553, z późn. zm.)

2)  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego

opiece uczniów.

3)  Nauczyciel wywiązuje się z następujących zadań:

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

c) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny;

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o

rozpoznanie potrzeb uczniów;

g) opieka nad uczniami realizującymi projekty edukacyjne;

h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy

merytorycznej.

3. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać regulaminu rady pedagogicznej.

4. Nauczyciele realizują zadania zgodnie z zakresem czynności i regulaminem pracy.

5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw śródlekcyjnych zgodnie z opracowanym planem. Dyżur rozpoczyna się co najmniej 10 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo

z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel

rozpoczynający daną lekcję. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel nie prowadzi rozmów

z rodzicami uczniów.

6. Nauczyciel powinien podnosić swoje kwalifikacje w ramach Planu Wewnątrzszkolnego

Doskonalenia Nauczycieli.

7. W szkole działają zespoły nauczycieli.

1)  Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych

tworzą zespół przedmiotowy.

2)  W szkole działają zespoły:

a) przedmiotów humanistycznych,

b) przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

c) nauczycieli wychowania fizycznego

d)interdyscyplinarny

f) nauczycieli języków obcych.

3) Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) organizowanie współpracy nauczycieli oraz uzgadnianie sposobów realizacji

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów

pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów

nauczania i podręczników szkolnych;

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz

sposobów badania wyników nauczania;

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

d) wspólne opiniowanie autorskich, innowacyjnych programów i metod nauczania;

e) analiza wyników końcowego egzaminu gimnazjalnego;

f) opracowywanie zestawów egzaminacyjnych, przeprowadzanie egzaminu, sprawdzanie prac i analizowanie wyników egzaminów wewnętrznych;

g) opracowywanie koncepcji i sposobów wdrażania rozwiązań zadań przyjętych przez radę;

h) przygotowanie i przeprowadzanie konkursów;

i) organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego.

4) Spotkania zespołów przedmiotowych są protokołowane.

5) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu, przewodniczący zespołu.

6) Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

a) opracowanie planu pracy zespołu i realizację zadań z niego wynikających,

b) koordynacje pracy zespołu,

c) przygotowanie sprawozdań z działalności i przedłożenie ich dyrektorowi szkoły,

d) prowadzenie dokumentacji zespołu.

7) W szkole działają zespoły wychowawcze.

8) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy. Jego zadaniem jest:

a) kontrola i diagnoza osiągnięć uczniów,

b) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,

c) opracowywanie indywidualnych programów pracy z uczniem, oraz planu działań wspierających,

d) wyrażanie opinii w sprawie zachowania ucznia,

e)ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

f) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,

g) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

h) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji,

j) pracą zespołu kieruje wychowawca .

8. W szkole zatrudnia się psychologa, pedagoga i doradcę zawodowego.

1) Zadania psychologa szkolnego:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,  we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

b) analiza zasobów uczniów,

c) określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na bazie diagnozy ucznia i jego sytuacji społecznej, w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami ucznia,

d) organizowanie systematycznych konsultacji i porad dla uczniów, rodziców     (opiekunów), pedagogów, kuratorów sądowych,

e) udział w działaniach interwencyjnych we współpracy ze szkolnym zespołem interwencji kryzysowej,

f) podejmowanie działań mediacyjnych,

g) udzielanie wsparcia w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń, uczeń-uczeń

h) współpraca z rodziną, szkołą i innymi instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dziecka, celem wspólnego oddziaływania na uczniów nieprzystosowanych społecznie, z zaburzeniami rozwojowymi lub emocjonalnymi oraz innych sprawiających trudności wychowawcze,

i) przygotowanie i prowadzenie cyklicznych zajęć terapeutycznych dla uczniów z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

j) wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych,

k) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

l) praca w zespole wychowawczym.

2) Zadania pedagoga szkolnego:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b) udzielanie wsparcia w procesie edukacyjno –wychowawczym uczniom, rodzicom i nauczycielom,

c) planowanie i koordynowanie zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

d) działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,

e) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej i rzeczowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

f) organizowanie systematycznych konsultacji i porad dla uczniów, rodziców, pedagogów, kuratorów sądowych,

g) udział w działaniach interwencyjnych we współpracy ze szkolnym zespołem interwencji kryzysowej,

h) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

i) praca w zespole wychowawczym.

3) Zadania doradcy zawodowego:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,

c) wskazanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej , rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym,

d) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

e) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,

f) koordynowanie działalności koordynacyjno – doradczej szkoły,

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,

h) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego,

i) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

§ 16

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami
a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) prowadzenie we współpracy z pedagogiem szkolnym preorientacji zawodowej;

4. W celu realizacji powyższych zadań wychowawca:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół

uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny z wychowawcą klasy;

3) współpracuje z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadniając z nimi ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami );

4) wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych:

a) w miarę możliwości stara się poznać i ustalić potrzeby opiekuńczo – wychowawcze ich dzieci,

b) umożliwia rodzicom dostęp do informacji o postępach w nauce i zachowaniu dzieci,

c) współdziała z rodzicami tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i oczekuje od rodziców pomocy w swoich działaniach,

d) włącza ich w sprawy i życie szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi fachową pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów;

5. Wychowawca przynajmniej raz w miesiącu w wyznaczonym na początku roku dniu, spotyka się z rodzicami, a w sprawach indywidualnych, wzywa rodziców do szkoły lub wspólnie z pedagogiem szkolnym odwiedza dom rodzinny ucznia;

6. Początkujący nauczyciel - wychowawca korzysta z pomocy doświadczonego nauczyciela – opiekuna przydzielonego mu przez dyrektora szkoły.

7. Wychowawca jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej.

§ 17

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawa zgodne z  Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,  Powszechną Deklaracją

Praw Człowieka, Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencją o Prawach

Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych

i ferii(na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych,

10) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce

11) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

12) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na ternie szkoły.

14) uzyskania pomocy materialnej w sytuacjach losowych.

2. Do reprezentowania szkoły mają prawo uczniowie, którzy właściwie wywiązują się ze

swoich obowiązków a ich postępowanie, zachowanie i wygląd nie narusza dobrego imienia

szkoły.

3. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz

właściwego zachowania zgodnie ze szczegółowymi zasadami oceniania,

2) udziału w projekcie edukacyjnym, zgodnie z warunkami realizacji projektów edukacyjnych

określonych przez dyrektora szkoły,

3) przestrzegania statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,

4) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych zgodnie z trybem

postępowania  w sprawie spełniania obowiązku szkolnego w Publicznym Gimnazjum

im. MDL w Pucku,

5) dbania o schludny wygląd

6)   właściwego, kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

oraz pozostałych uczniów.

4.Uczniów w szkole obowiązują następujące zasady ubierania się:
1) strój ucznia powinien być czysty i schludny, bez obraźliwych lub niestosownych  nadruków i

wzorów, długość stroju powinna być tak dostosowana by zakrywać brzuch, dekolt, plecy i

uda,

2) podczas uroczystości szkolnych, państwowych, egzaminów, w dniach ustalonych przez

dyrektora szkoły, uczniów obowiązuje strój galowy tzn. biała bluzka lub koszula, czarna lub

granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie marynarka w tym samym kolorze,

3) dopuszcza się umieszczanie na stroju logo szkoły,
4) nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy,

5) na lekcjach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój sportowy, określony przez

nauczyciela wychowania fizycznego.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości