Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin korzystania

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

w Publicznym Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych",

zwany dalej „Regulaminem", reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub

materiałów edukacyjnych.

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c) postępowanie w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiałów

edukacyjnych.

2. Każdy uczeń i rodzic/ prawny opiekun powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych

podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3. Udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych podlega rejestracji oraz potwierdzeniu odbioru.

4. Podręczniki, materiały edukacyjne wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie

użytkowników.

5. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

6. Bibliotekarz prowadzi również klasową ewidencję wypożyczeń oraz zwrotu podręczników.


§2

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.

Biblioteka - biblioteka szkolna prowadząca wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uczeń - uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik - podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację

programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy - materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich

wiadomości i umiejętności.

Dotacja - dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty

(Dz.U. z 2014 r. póz. 811).

Rodzic - rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy - wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.


Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

— wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

— zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

— przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część

podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego

podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej

przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie.


Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji

zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik

nr l do mniejszego Regulaminu.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność

organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki.

3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez

okres minimum 3 lat.

4. Materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji nie podlegają zwrotowi.


Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie

Szkoły objęci dotacją (uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później).

2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

§2

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczenie z biblioteki szkolnej odbywa się na początku każdego roku szkolnego - najpóźniej do dnia

15 września danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręczników może nastąpić w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

3. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu następuje nie później niż do 20

czerwca danego roku szkolnego.

4. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

5.Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.


§3

Zasady wypożyczania podręczników oraz odbiór materiałów edukacyjnych i materiałów

ćwiczeniowych

1. Nie później niż do dnia 15 września każdego roku szkolnego Rodzic/prawny opiekun Ucznia objętego

dotacja ma obowiązek wypożyczenia podręcznika, materiału edukacyjnego oraz odebrania materiału

ćwiczeniowego z biblioteki szkolnej. Wypożyczenie podręcznika, materiału edukacyjnego i odbiór materiału

ćwiczeniowego należy potwierdzić podpisem ( załącznik nr 2).

2. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić aktualność danych osobowych przy każdej pierwszej wizycie

użytkownika Biblioteki w nowym roku szkolnym.

3.Bibliotekarz ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan

podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili.

§4

Zmiana Szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego odchodzi ze szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane

podręczniki oraz materiały edukacyjne.

2. Rozdział V Regulaminu określa zasady obowiązujące, kiedy nie ma możliwości zwrotu otrzymanych

podręczników, materiałów edukacyjnych.


Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1. Uczeń ma obowiązek szanować otrzymane podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach, materiałach edukacyjnych.

3. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

4. Wraz z upływem terminu zwrotu (20 czerwca) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, m.in. powycierać wszystkie wpisy dokonane ołówkiem, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki oraz materiały edukacyjne wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika, materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie,

poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest

zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez

zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub

rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową

podręcznika lub materiałów edukacyjnych ł uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§3

Zakres odpowiedzialności

1. Rodzic/prawny opiekun ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może

żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

3. Zapisu pkt 2 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych po upływie 3 lat użytkowania.

4. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

5. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Biblioteka żąda od

rodziców potwierdzenia dokonania wpłaty.

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego

odpowiedzialność za zaopatrzenie dziecka w nowy podręcznik ponosi rodzic/prawny opiekun.

§4

Zwrot podręczników

l. W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.

3.Prawidłowe rozliczenie się z wypożyczonych podręczników stanowi podstawę do wydania Uczniowi podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kolejny rok szkolny.


Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku; po ich odbiorze od użytkowników.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 25 czerwca bieżącego roku szkolnego

celem uzupełnienia zasobów.

3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 3

do niniejszego Regulaminu.


Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się

do zawartych w nim postanowień.

2. Rodzice na pierwszym zebraniu z wychowawcą klasy podpisują stosowne oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

3. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu na każde ich życzenie.

4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga

Dyrektor Szkoły.

5. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

6. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych,

które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2015 roku.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości