Plan rozwoju zawodowego - Kamil Groenwald

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

 

 

KAMIL GROENWALD

 

NAUCZYCIEL MIANOWANY

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

IM. MORSKIEGO DYWIZJONU LOTNICZEGO W PUCKU

 

 

 

 

UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

Puck, wrzesień 2013 r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji; uwagi

1. Realizacja stażu dotyczącego awansu zawodowego.

 

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego, analiza dokumentów prawnych.

 

09.2013r.

Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.

 

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, gromadzenie i ciągła aktualizacja dokumentów związanych z awansem.

Okres stażu.

Stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

2. Poszerzanie swojej wiedzy oraz umiejętności. Aktywne uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, szkoleniach. Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania sportem. Samodzielne studiowanie literatury.

Okres stażu.

Umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego.

Wymiana doświadczeń i pomysłów w trakcie zebrań zespołu przedmiotowego, wykonywanie zadań zaplanowanych przez zespół.

Okres stażu.

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu.

4. Przygotowanie uczniów oraz udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych w ramach Gimnazjady Młodzieży Szkolnej.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w celu przygotowania uczniów do zawodów.

Okres stażu.

Wyniki uczniów.

5. Przygotowanie do zajęć.

Projektowanie celów edukacyjnych przewidzianych do zrealizowania w ramach poszczególnych zajęć. Opracowanie scenariuszy zajęć, korzystanie z różnych źródeł pomocnych w przygotowaniu zajęć.

Okres stażu.

Umiejętność formułowania celów poszczególnych zajęć. Przygotowanie scenariuszy zajęć.

6. Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

Analiza dokumentów szkolnych. Udział w tworzeniu oraz w zmianach dokumentów szkolnych. Pełnienie roli przewodniczącego zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny.

Okres stażu.

Posiadanie bieżących informacji i ich stosowanie.

 

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji; uwagi

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu.

Wykorzystanie komputera w pracach dotyczących poprawy efektywności pracy szkoły.

Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia.

Okres stażu.

 

 

 

Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z uczniami i nauczycielami.

 

 

 

Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.

Okres stażu.

Wydruki, tabele wynikowe, dyplomy.

2. Umieszczanie opracowań wyników sportowych na stronie internetowej szkoły.

Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem informatyki.

Okres stażu.

Tabela wyników sportowych na stronie internetowej szkoły ( www.puckiegimnazjum.pl )

 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji; uwagi

1.Prowadzenie otwartych lekcji.

Prowadzenie zajęć

otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.

Raz w roku.

Scenariusze lekcji.

 

 

 

2. Dzielenie się wiedzą i współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego oraz nauczycielami innych przedmiotów.

Wymiana doświadczeń. Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego. Pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć.

Okres stażu.

Zastosowanie zdobytej wiedzy we współpracy z innymi nauczycielami.

3. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na szkolnej stronie internetowej.

Udostępnienie na stronie internetowej szkoły.

 

Okres stażu.

Potwierdzenie.

 

 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji; uwagi

1. Podejmowanie działań zmierzających do realizacji zaplanowanych celów.

Rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów, dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów.

Okres stażu.

Realizowanie zadań.

2. Praca z uczniem zdolnym.

Dostosowanie norm i ćwiczeń do możliwości ucznia.

Okres stażu.

Umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami.

3.Praca w uczniem o obniżonej sprawności fizycznej.

Dostosowanie norm i ćwiczeń do możliwości ucznia.

Okres stażu.

Umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami.

4. Spotkania z rodzicami uczniów.

Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, uzyskiwanie informacji dotyczących możliwości uczniów, problemów zdrowotnych. Poszukiwanie rozwiązań.

Okres stażu.

Zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

 

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji; uwagi

1. Działania profilaktyczne i wychowawcze.

Realizowanie założeń programu profilaktycznego oraz wychowawczego szkoły w ramach zajęć.

Okres stażu.

Realizowanie działań.

 

 

 

2. Współorganizowanie imprez szkolnych.

Przygotowanie i przeprowadzenie:

konkursów sportowych w trakcie festynu szkolnego,

„Balu dla osób niepełnosprawnych”,

„Balu dla przedszkolaków”,

„Turnieju Mikołajkowego” w piłce siatkowej chłopców i dziewczyn.

Wycieczek rowerowych w ramach tygodnia aktywności turystycznej.

Okres stażu.

Udział w festynie i imprezach organizowanych przez szkołę.

 

3. Współpraca przy organizacji „Spartakiady o Ryngraf bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia.

Przygotowanie i przeprowadzenie spartakiady.

Raz w roku.

Zdjęcia, publikacje w prasie lokalnej i szkolnej stronie internetowej.

4. Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu przez uczniów.

Prowadzenie zajęć z piłki siatkowej na zajęciach pozalekcyjnych.

Na bieżąco.

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

5. Organizacja konkursu na najlepszego sportowca szkoły.

Prowadzenie punktacji.

Na bieżąco.

Umieszczenie wyników na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły.

 

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji; uwagi

1. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku oraz LKS Ziemia Pucka.

Udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych przez MOKS i R w Pucku i LKS Ziemia Pucka.

Okres stażu.

Udział w zawodach. Wyniki osiągane przez uczniów.

2. Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Sportu Młodzieżowego w Pucku.

Udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych przez POSM w Pucku.

Okres stażu.

Udział w zawodach. Wyniki osiągane przez uczniów.

3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Stosowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach uczniów. Korzystanie ze wskazówek specjalistów do pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i dysfunkcjami.

Okres stażu.

Zastosowanie zaleceń i wskazówek w pracy.

4. Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Pucku.

Współorganizowanie „Balu na sportowo” dla dzieci niepełnosprawnych.

Okres stażu.

Udział, organizacja zabaw i konkursów sportowych.

5. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

Spotkania zespołu nauczycieli wychowania fizycznego z pielęgniarką szkolną, dotyczące poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu profilaktyki chorób, higieny, właściwego odżywiania i wypoczynku.

Raz w roku.

Stosowanie wiedzy w pracy z uczniami.

6. Nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.

Okres stażu.

Pozyskane środki finansowe.

 

7. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Konsultacja i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.

Okres stażu.

Udzielona pomoc uczniom.

 

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji; uwagi

1. Obserwacja, analiza, próba rozwiązania występujących problemów.

Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego.

Okres stażu.

Opis i analiza przypadków.

 

 

PODPIS ZATWIERDZAM DO REALIZACJI

 

 

 

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości