Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Publicznego Gimnazjum w Pucku im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego

§ 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Pucku im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

§ 2. Regulamin opracowano zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156).

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego /Dz. U. z 2015 r. poz. 1942/.

3. Zarządzeniem Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

4. Zarządzeniem Nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

§ 3. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej.

1. Do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Dyrektorowi przysługuje uprawnienie do zmiany składu komisji.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli zatrudnionych w szkole.

3. Zadaniem komisji jest weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ustala dni i godziny posiedzeń komisji oraz umożliwia członkom komisji zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do realizacji procesu rekrutacji.

5. Przewodniczący komisji zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

6. Przewodniczący komisji może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń.

7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji

o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców/ opiekunów prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół. Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9. Do protokołów komisji rekrutacyjnej załącza się:

1) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły oraz informację o podjętych czynnościach;

2) listę kandydatów, którzy przystąpili do próby sprawności fizycznej w związku z ubieganiem się o przyjęcie do klasy z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego;

3) informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej oraz ocenach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego także wyniki próby sprawnościowej;

4) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10. W przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego, w szczególności zagrażającej życiu i zdrowiu obywateli, uniemożliwiającemu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej.


§ 4.
Kryteria dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

1. Do klasy pierwszej gimnazjum, uczniowie z obwodu wyznaczonego przez Radę Miasta Puck to jest terenu miasta Puck, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o sprawdzianie zewnętrznym.

3. Zgłoszenia przyjmowane są przez sekretariat szkoły od 9 maja 2016r. do 22 czerwca 2016r.

§ 5. Kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

1. Kandydaci spoza obwodu szkoły wyznaczonego przez Radę Miasta Puck mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca. W przypadku większej ilości kandydatów od wolnych miejsc rozstrzyga wynik sprawdzianu po szkole podstawowej.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, złożony zgodnie z określonym wzorem od 9 maja 2016r. do 22 czerwca 2016r.

§ 6. Kryteria przyjmowania do klasy integracyjnej i klasy z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego.

1. Do klasy integracyjnej przyjmowani są:

a) uczniowie posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) uczniowie, którzy w złożonym przez siebie wniosku wybrali dodatkowy język angielski;

2. Do klasy z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego przyjmowani są uczniowie, którzy spełnią następujące warunki:

a) posiadają pisemną zgodę rodziców na naukę w klasie z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego;

b) posiadają stan zdrowia umożliwiający kształcenie w klasie z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego poświadczony aktualnym zaświadczeniem lekarskim;

c) uzyskają na świadectwie minimum ocenę dobrą z zachowania oraz średnią ocen nie mniejszą niż 3,8;

d) uzyskają niezbędną ilość punktów z próby sprawnościowej (formę próby określa załącznik nr 1) przeprowadzonej przez nauczycieli wychowania fizycznego w dniu 24 maja 2016 ;

§ 7. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. Ogłoszenie listy kandydatów do klasy z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego, na podstawie prób sprawności fizycznej nastąpi 1 czerwca 2016 r o godz. 12.00 w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

2. Uzupełnienie zgłoszenia o przyjęcie do gimnazjum o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godziny 12.00.

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych nastąpi 1 lipca 2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone wcześniej od 1 lipca 2016 r. do 5 lipca 2016 r. do godz. 15.00.

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi 6 lipca 2016r. o godz. 12.00 w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły na zasadach określonych w artykule 24zc Ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156).

 

Załącznik nr 1

§1 Ustala się następującą formę próby sprawności fizycznej:

1. Dla grupy dziewcząt, w skład próby sprawnościowej wchodzi:

a) cykle siatkarskie,

b) zagrywka,

c) skok dosiężny.

2. Dla grupy chłopców w skład próby sprawnościowej wchodzi :

a) bieg na 60 m,

b) bieg na 1000 m,

c) skok w dal,

d) pchnięcie kulą lub rzut piłką lekarską.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości