REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE

REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE
obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Pucku

I. Zasady ogólne

1. Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych współdziałają nauczyciel,  rodzice i uczniowie.

3. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na zawody sportowe są wyrażone na piśmie (zał. nr 1).

4. Miejscem zbiórki na zawody jest szkoła, natomiast o rozwiązaniu wyjazdu decyduje kierownik wyjazdu.

II. Kierownik i opiekunowie wyjazdu na zawodach  sportowych

1. Kierownikiem wyjazdu na zawody sportowe jest nauczyciel wychowania fizycznego, a w razie nieobecności inny nauczyciel.

2. Opiekunowie znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów sportowych i bezwzględnie ich przestrzegają.

3. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wyjazdu przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów-zawodników.

4. Opiekunowie nie odpowiadają za zagubione przez uczniów rzeczy.

III. Zadania kierownika wyjazdów sportowych

1. Wypełnienie karty wyjazdu ( karta wycieczki, imprezy obowiązująca w szkole) na zawody sportowe z imienną listą uczniów.

2. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na wyjazd na zawody sportowe.

3. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.

4. Określenie zadań dla opiekunów.

IV. Obowiązki opiekuna

1. Sprawowanie opieki nad zawodnikami.

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wyjazdu na zawody sportowe.

3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wyjazdu na zawodach sportowych.

V. Udzielenie zgody na wyjazd na zawody sportowe, wymagane dokumenty

1. Zgody na wyjście bądź wyjazd na zawody sportowe udziela dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

2. Na dwa dni przed planowanym wyjazdem na zawody sportowe kierownik przedstawia dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia wypełnionej karty wyjazdu na zawody.  W uzasadnionych przypadkach termin ten można skrócić do jednego dnia.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki - Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.

VI. Zasady bezpieczeństwa

1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna wynosi 15 osób .

2. Przed wyruszeniem na zawody sportowe należy pouczyć zawodników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

3. Opiekunowie powinni sprawdzić stan liczbowy zawodników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 


ZAŁĄCZNIKI:

1. Zgoda rodziców.

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………… w  zawodach sportowych w roku szkolnym……………………,które będą odbywać się w ……………………………………………………………………………………………….....

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia mojego dziecka i może ono uczestniczyć w tych zawodach. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o zmianie stanu zdrowia mojego dziecka

…………………………………………………………..
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości