WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

PUBLICZNE GIMNAZJUM

IM. MORSKIEGO DYWIZJONU LOTNICZEGO

W PUCKU

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  DORADZTWA    ZAWODOWEGO

zatwierdzony do realizacji na Radzie Pedagogicznej

dnia 22.11.2016 r

 

Program opracował zespół:

mgr Katarzyna Włodarkiewicz-Walicka

mgr Anna Osińska- Nowak

1. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Ma charakter planowych i celowych działań.

Głównym celem WSDZ jest przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia, jest więc jednym z najważniejszych celów wychowawczych gimnazjum.

2. Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ.

- Dyrektor szkoły

- doradca zawodowy

3. Osoby współuczestniczące

- pedagog

- psycholog

- wychowawcy klas

- nauczyciele

- instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej

4. Korzyści wynikające z realizacji WSDZ

- dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców

- poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów

- możliwość podjęcia świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych

- realizacja zobowiązań wynikających z ustawy i dotyczących przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

- poszerzenie świadomości uczniów dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego

- zminimalizowanie skutków niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego odbywa się na godzinach z wychowawcą oraz innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych z uczniami. Zajęcia prowadzić mogą wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, doradca zawodowy lub specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz inne osoby (np. przewodnicy podczas wycieczek zawodoznawczych).

Program zajęć z doradztwa zawodowo-edukacyjnego ma charakter modułowy.

5. Modułowe działania WSDZ

Praca z uczniami.

Moduł I

Poznajemy siebie- realizowany w klasach I

1.Zajęcia integracyjne, promocja doradztwa zawodowego

2.Komunikacja interpersonalna

3. Motywacja

Moduł II

Rynek edukacji i pracy – realizowany w klasach II

1. Samopoznanie,, Jaki jestem”: mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, wartości

2.Świat zawodów

3.Planowanie ścieżki kariery zawodowej

Moduł III

Planowanie przyszłości zawodowej – realizowany w klasach III

1. Preferencje zawodowe- uzdolnienia, umiejętności, predyspozycje, stan zdrowia a wybór zawodu

2. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

3. Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja

4. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych

5. Rynek pracy

Praca z rodzicami

1. Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego

2. Wskazanie rodzicom możliwości kontynuowania nauki oraz zawodu w ramach analizy predyspozycji uczniów

3.Indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy- zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

PLAN REALIZACJI WSDZ W KLASACH I

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Zapoznanie Rady Pedagogicznej ze Szkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego

prelekcja

dyrektor szkoły,

doradca zawodowy

2.

Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego

strona internetowa szkoły

wicedyrektor,

doradca zawodowy

3.

Zajęcia integracyjne. Poznajemy siebie

warsztaty

pedagog

4.

Odkrywanie zdolności i umiejętności uczniów

konkursy szkolne

nauczyciele

5.

Nabywanie umiejętności doskonalenia samopoznania i samooceny

warsztaty

pedagog

psycholog

doradca zawodowy

6.

Samoocena – zachowanie i nauka w ciągu całego roku szkolnego

ocena własnego zachowania i pracy w ciągu roku nauki, konfrontacja oceny własnej z odczuciem i ocenami innych

wychowawca klasy

7.

Zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej

warsztaty

pedagog

psycholog

PLAN REALIZACJI WSDZ W KLASACH II

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

spotkania na godzinie z wychowawcą

wychowawcy

doradca zawodowy

2.

Indywidualna praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu

zajęcia rewalidacyjne,

terapia pedagogiczna

nauczyciele

3.

Poznajemy zawody. Zawody XXI wieku

filmy, ulotki, informacje na stronie internetowej szkoły

nauczyciele, wychowawcy,

doradca zawodowy

4.

Samopoznanie.

Analiza predyspozycji zawodowych

warsztaty, testy predyspozycji zawodowych

doradca zawodowy

PLAN REALIZACJI WSDZ W KLASACH III

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji nauki

zajęcia na godzinie z wychowawcą

wychowawca klasy, nauczyciele,

2.

Stworzenie uczniom i rodzicom możliwości zdobywania informacji o szkołach od ich przedstawicieli, zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego

prezentacje szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów i rodziców, targi szkół ponadgimnazjalnych

dyrektor

doradca zawodowy

3.

Zapewnienie uczniom poznania specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy

zajęcia prowadzone przy współpracy z Urzędem Pracy

wychowawcy klasy, doradca zawodowy

4.

Porady indywidualne, diagnoza preferencji zawodowych

testy preferencji zawodowych, karty zainteresowań, ankiety, rozmowa indywidualna

doradca zawodowy

5.

Stworzenie bazy informacyjnej dotyczącej szkolnictwa ponadgimnazjalnego i rynku pracy dla uczniów i rodziców

tablica informacyjna, informacje doradcy zawodowego na stronie internetowej szkoły

doradca zawodowy

6.

Zachowanie w sytuacjach stresujących. Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach

warsztaty

psycholog

7.

Pomoc uczniom w dokonywaniu prawidłowych wyborów życiowych, umiejętności podejmowania decyzji.

Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja

warsztaty , konsultacje indywidualne

doradca zawodowy

8.

Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu uczniom, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia, np. ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, poziomu intelektualnego

indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami. Kierowanie do odpowiednich instytucji

pedagog,

psycholog,

wychowawcy, doradca zawodowy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych

9.

Redagowanie dokumentów aplikacyjnych

lekcje jęz. polskiego, WOS

nauczyciele

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości