KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA, czyli właściwe postawy nauczyciela wobec ucznia

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA, czyli właściwe postawy nauczyciela wobec ucznia

Kodeks etyczny nauczyciela jest zbiorem zasad służących nauczycielowi pomocą
w rozstrzyganiu problemów etycznych jego zawodu. Dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji.

Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności oraz podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. W swoich działaniach nauczyciel jest obowiązkowy
i sprawiedliwy. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie.

POSTAWA NAUCZYCIELA WZGLĘDEM UCZNIÓW

Nauczyciel:

 • respektuje prawa dzieci wyrażone w Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa dotyczące edukacji;
 • uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę potrzeb każdego ucznia oraz dostarcza mu pomoc i wsparcie, aby mógł zrealizować swój potencjał twórczy
  i intelektualny;
 • chroni uczniów przed patologiami oraz reaguje na problemy uczniów, pomagając je rozwiązywać;
 • odnosi się profesjonalnie do uczniów, rzetelnie realizuje zadania związane
  z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • pomaga odnaleźć uczniom zainteresowania i pasje oraz umożliwia ich rozwijanie;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości uczniów;
 • wykazuje troskę, pilność i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad uczniami;
 • zapewnia, że informacje poufne dotyczące ucznia i jego rodziny nie będą wykorzystywane w żaden sposób na jego szkodę;
 • przestrzega tajemnicy zawodowej obejmującej informacje o osobistych sprawach jego odbiorców, ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa i zdrowia;
 • zachowuje obiektywizm w ocenianiu oraz postępowaniu w sytuacjach konfliktowych (zarówno między uczniami, jak i w relacji nauczyciel-uczeń) oraz czuje się odpowiedzialny za rozwiązanie lub załagodzenie wszelkich konfliktów;
 • ma pełne prawo do obrony własnej i mienia osobistego w przypadku świadomego wandalizmu lub bandytyzmu;
 • zdecydowanie sprzeciwia się paleniu papierosów, piciu alkoholu, używaniu narkotyków lub innych środków odurzających oraz innym sytuacjom ogólnie uznanym za zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości