Warunki realizacji projektu edukacyjnego

Warunki realizacji projektu edukacyjnego

w Publicznym Gimnazjum

w Pucku

opracowane zgodnie z § 21a dodanym do rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562, z późn. zm.) na mocy nowelizacji z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1046).

Projekt edukacyjny to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy.

Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować podczas III etapu edukacyjnego minimum jeden projekt edukacyjny.

W sytuacji gdy uczeń nie zrealizuje projektu edukacyjnego w cyklu edukacyjnym obowiązują procedury zawarte w Statucie Publicznego Gimnazjum w Pucku – Szczegółowe Zasady Oceniania.

Uczniowie gimnazjum realizują  projekt pod opieką nauczyciela, przechodząc kolejno przez następujące etapy:

1. Wybór tematu projektu – zakres tematyczny może dotyczyć realizowanych w danej   
klasie treści nauczania lub też wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum.

a) każdy nauczyciel opiekuje się maksymalnie 3 grupami realizującymi projekt,

b) każdy nauczyciel przygotowuje minimum dwa tematy projektu,

c) grupa uczniów ma prawo samodzielnie zaproponować temat realizowanego projektu
edukacyjnego lub wybrać temat z listy podanej przez nauczycieli,

d) uczniowie zgłaszają udział w wybranym projekcie u nauczyciela opiekuna,

e) grupa realizująca projekt edukacyjny powinna liczyć 3-6 osób,

f) wybór tematu projektu następuje do 31 października każdego roku

2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

a) cele projektu edukacyjnego i etapy jego realizacji opracowuje zespół uczniów wraz z
opiekunem i przedstawia dyrektorowi szkoły do akceptacji do 15 listopada każdego
roku.

3. Wykonanie zaplanowanych działań.

a) uczniowie pod kierunkiem opiekuna i wychowawcy klasy realizują zaplanowane działania do końca zajęć dydaktycznych.

4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

a) prezentacja rezultatów projektu następuje publicznie ( na forum klasy, szkoły lub środowiska lokalnego) nie później niż do końca zajęć dydaktycznych.

Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Na świadectwie obowiązuje zapis;

a)      zrealizował / nie zrealizował,

b)      zwolniony / zwolniona,

c)      odmówił realizacji.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o powyższych warunkach realizacji projektu.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości