Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami oraz oraz agresywnymi zachowaniami.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 228 z późn. zm. )
2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm. )
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198)
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm. )
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późń. zm. )
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26 poz. 226 )

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych
wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel, pracownik szkoły podejmuje następujące działania:

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca:
- informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły
- wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, przekazuje
uzyskaną informację, przeprowadza w ich obecności rozmowę z uczniem.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zmiany zachowania,
a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom
skierowanie dziecka do placówki specjalistycznej.
3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, lub nie stawiają się do szkoły, a przejawy demoralizacji
trwają nadal, szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji o uczniu, który dopuszcza się spożywania alkoholu lub innych środków. Podobne działania podejmuje szkoła w sytuacji, gdy wykorzystała już wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
4. Jeżeli szkoła uzyskała informację o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, lub udziału
w grupach przestępczych przez ucznia, który ukończył 17 lat, powiadamia niezwłocznie prokuratora, lub policję.

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń, będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, podejmuje następujące działania:


1. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale nie pozostawia go samego
2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego.
3. Organizuje pomoc medyczną.
4. Zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ( prawnych opiekunów ), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice \ opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o dalszym z nim postępowaniu decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Jeśli uczeń jest pod wpływem alkoholu, a rodzice odmawiają przyjścia do szkoły, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. Gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu zachowuje się agresywnie, lub daje powód do zgorszenia, względnie zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, policja może przewieźć go do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, na czas niezbędny do wytrzeźwienia ( maksymalnie 24 godziny ). O tym fakcie zawiadamia się rodziców \ opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
6. Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń przed ukończeniem 18 lat znajduje się na terenie szkoły pod wpływem narkotyków lub alkoholu, szkoła obligatoryjnie powiadamia policję ( specjalistę ds. nieletnich ), lub sąd rodzinny.
7. W przypadku, gdy uczeń po ukończeniu 17 lat spożywa na terenie szkoły alkohol ( wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ), należy o tym fakcie powiadomić policję.

III. Jeśli nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, podejmuje następujące działania :

1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. Jeśli to możliwe, próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, podejmuje następujące działania:

1. W obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor ) nauczyciel ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka szkolnego oraz kieszeni ( we własnej odzieży) , ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie wykonuje samodzielnie czynności przeszukiwania.
2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców \ opiekunów wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. Gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i odmawia pokazania zawartości plecaka, należy wezwać policję, która dokona odpowiednich czynności.
4. Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel zabezpiecza ją i bezzwłocznie przekazuje do jednostki policji. Jednocześnie ustala od kogo uczeń nabył tę substancję. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.

V. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego:

1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazuje sprawcę ( jeśli jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu.
4. Powiadamia rodziców ucznia – sprawcy.
5. Niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna ( rozbój, uszkodzenie ciała ), lub gdy sprawca nie jest uczniem tej szkoły, a jego tożsamość nie jest znana.
6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je policji.

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – ofiary czynu karalnego.

1. Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej, bądź zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza.
2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3. Powiadamia rodziców ucznia.
4. Wzywa policję w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa , ustalenia okoliczności, ewentualnie świadków zdarzenia.

VII. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły innych niebezpiecznych materiałów ( broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych itp. ).

1. Uniemożliwia dostęp do znalezionych środków uczniom i innym osobom.
2. Powiadamia dyrektora szkoły.
3. Dyrektor podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły uczniom i innym osobom.
- w razie potrzeby wzywa policję.
- podejmuje ewentualną decyzję o ewakuacji osób i mienia.

VII. Postępowanie z uczniem, który źle się czuje na lekcji

1. Nauczyciel zasięga opinii pielęgniarki szkolnej, która w razie potrzeby skontaktuje się z rodzicami ucznia i ustali z nimi dalsze postępowanie.
2. W przypadku nieobecności pielęgniarki kontaktuje się z wychowawcą klasy , który telefonicznie ustali z rodzicami ucznia formę powrotu ucznia do domu.
3. W przypadku nieobecności pielęgniarki i niemożliwości skontaktowania się z rodzicami powiadamia pogotowie , o ile zachodzi taka konieczność.
4. Powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
5. Uczeń nie może być zwolniony do domu i pozostać bez opieki.

VIII. Postępowanie z uczniem, który źle się zachowuje na lekcji

1. Nauczyciel podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi szkolnemu.
2. Zgłasza po lekcji sprawę wychowawcy.
3. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasięga opinii pedagoga i psychologa oraz wzywa rodziców w celu poinformowania ich o zachowaniu dziecka.
4. Wychowawca może zastosować przewidziane w statucie kary.
5. Jeżeli jest to zachowanie , wykroczenie poważne wychowawca zgłasza sprawę do Dyrektora szkoły.

IX .Postępowanie nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego zaistniałego na terenie placówki.

W tym przypadku nauczyciele i inni pracownicy szkoły postępują zgodnie z zatwierdzoną przez dyrektora instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

X. Postępowanie wobec ucznia wagarującego

1. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności ucznia wyłącznie na podstawie pisemnej prośby jego rodziców. Wychowawcy są zobowiązani do podsumowywania frekwencji za mijający miesiąc do 10-go następnego miesiąca.
2. Uczeń przynosi usprawiedliwienie pierwszego dnia po nieobecności. W szczególnych przypadkach drugiego dnia. Jeśli tego nie zrobi wychowawca kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z rodzicami, w celu ustalenia powodów nieobecności.
3. Jeśli nieobecność na lekcjach przekroczyła 30 godzin nieusprawiedliwionych wychowawca jest zobowiązany do skierowania do rodziców zawiadomienia o ilości opuszczonych godzin lekcyjnych oraz spotkaniu w celu omówienia dalszych działań, potwierdzenie o zawiadomieniu lub spotkaniu z rodzicami otrzymuje pedagog.
4. Po stwierdzeniu przez wychowawcę dalszego niespełnienia obowiązku szkolnego w okresie 7 dni od spotkania z rodzicami pedagog w porozumieniu z wychowawcą kieruje do rodziców upomnienie oraz do wiadomości organu prowadzącego tj. Burmistrza Miasta Pucka.
5. W przypadku dalszego nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego dyrektor kieruje wniosek do organu egzekucyjnego, w celu przymuszenia i nałożenia grzywny.

XI. Postępowanie w przypadku braku współpracy z rodzicami ucznia sprawującego problemy wychowawcze

1. Pedagog szkolny wspomaga wychowawcę w nawiązywaniu współpracy z rodzicami
2. W przypadku braku współpracy lub nie stawienia się rodziców do szkoły na pisemne wezwanie, wychowawca powiadamia dyrektora szkoły
3. Jeśli nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, dyrektor może powiadomić Sad Rodzinny lub policję (jeśli uczeń ukończył 18 lat)

XII. Postępowanie wobec osoby obcej na terenie szkoły

1. Przez osobę obcą należy rozumieć każdego, kto aktualnie nie jest uczniem lub pracownikiem szkoły.
2. Każdy pracownik ma prawo żądać informacji od osoby obcej o celu pobytu.
3. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, każdy pracownik może zażądać od niej opuszczenia budynku szkolnego.
4. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. W razie potrzeby wezwać policję.

XIII. Postępowanie pracowników niepedagogicznych w sytuacji gdy są świadkami niezgodnego ze statutem szkoły zachowania ucznia

1. Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę uczniowi, który zachowuje się niezgodnie z zasadami przyjętymi w szkole.
2. O zaistniałej sytuacji informuje wychowawcę, pedagoga lub innego nauczyciela. W przypadkach uzasadnionych informuje dyrektora szkoły.

XIV. Postępowanie w przypadku samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

Uczeń bez zgody nauczyciela / wychowawcy nie może opuścić terenu szkoły. W sytuacji samowolnego oddalenia się wychowawca/ nauczyciel zobowiązany jest przedsięwziąć       następujące działania:

1. Po stwierdzeniu nieobecności ucznia na lekcji ( był obecny na wcześniejszych zajęciach w danym dniu i bez pisemnego zezwolenia opuścił teren szkoły ) nauczyciel odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia oraz niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub – w przypadku jego nieobecności – dyrektora.
2. Wychowawca lub dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o jego nieobecności w szkole.
3.W przypadku, gdy uczeń podczas przerwy samowolnie opuścił teren szkoły, nauczyciel dyżurujący lub pracownik szkoły( woźne) powiadamia o tym fakcie sekretariat szkoły. W sytuacji nagminnego, samowolnego opuszczania budynku i terenu szkoły, wychowawca wpisuje  uwagę do dziennika oraz informuje rodziców / opiekunów prawnych ucznia.
4.W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicami wychowawca wspólnie z pedagogiem powinien udać się na wizytę domową.

 

Opuszczenie przez ucznia szkoły  możliwe jest tylko za zgodą dyrektora szkoły z powodu ważnej przyczyny albo za zgodą wychowawcy/ nauczyciela na podstawie pisemnej prośby rodzica/ prawnego opiekuna lub pisemnej informacji pielęgniarki szkolnej.

Nauczyciel zwalniający ucznia ze szkoły jest zobowiązany niezwłocznie odnotować ten fakt w dzienniku szkolnym.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości