Regulamin ZarząduSamorządu Ucznniowskiego

Rozdział I

Nazwa reprezentacji uczniów

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Pucku.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego używa pieczęci o nazwie :” Publiczne Gimnazjum w Pucku – Zarząd Samorządu Uczniowskiego”.

Rozdział II

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

1. Kadencja władz ZSU trwa jeden rok szkolny.

2. Wybory odbywają się w październiku każdego roku.

3. Wybory są:

a) powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu;

b) równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,

c) bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście  i bezpośrednio wybiera władzę SU;

d) tajne, tzn. wybór jest anonimowy (należy stworzyć warunki zapewniające tajność aktu głosowania)

4. Kandydować może każdy uczeń mający dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, bardzo dobre lub dobre zachowanie.

5. Kandydaturę zgłasza się pisemnie podając:

-          imię i nazwisko

-          listę minimum 15 osób popierających danego kandydata

6. Okres zgłaszania kandydatów trwa dwa tygodnie od daty podania terminu wyborów.

7. Zgłoszenia  kandydatów, oddaje Komisji Wyborczej.

8. Komisję Wyborczą powołuje dyrektor szkoły lub opiekun ZSU na wniosek ustępującego zarządu przed wyborami, podając skład, podając skład do publicznej wiadomości.

9. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz 2 członków.

10. Komisję Wyborczą stanowią uczniowie szkoły, którzy nie kandydują w wyborach.

11. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

a)      podanie listy kandydatów najpóźniej 2 tygodnie przed wyborami,

b)      przygotowanie kart wyborczych

c)      przeprowadzenie glosowania,

d)     ustalenie wyników i ich ogłoszenie,

e)      sporządzenie protokołu wyborów z głosowania.

12. Każdy kandydat ma prawo do prowadzenia swej kampanii wyborczej, powoływania sztabu wyborczego, rzecznika prasowego, który będzie go promował.

13. Kampania wyborcza trwa 14 dni od momentu zamknięcia listy wyborczej, tylko na terenie szkoły, w czasie przerw i po lekcjach.

14. W czasie kampanii wyborczej nie można, m.in.:

a)      oczerniać kandydatów,

b)      niszczyć mienia szkoły i sztabów wyborczych innych kandydatów.

15. Dzień przed wyborami obowiązuje zakaz agitacji, czyli tzw. cisza przedwyborcza.

16. Na karcie do glosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów do Zarządu SU.

17. Na karcie powinna znajdować się informacja o sposobie głosowania – np. wybór następuje przez postawienie krzyżyka z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

18. Członkami Zarządu SU zostaje 11 osób, które otrzymały kolejno największą ilość głosów. Przewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

19. Głosowanie odbywa się w dniu określonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Zarządem SU w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

20. W pomieszczeniu znajduje się miejsce zapewniające tajność głosowania.

21. Po dokonaniu wyboru uczeń wrzuca kartę wyborczą do opieczętowanej urny.

22. Wyniki głosowania są ogłaszane przez Komisję Wyborczą następnego dnia po wyborach.

23. W przypadku rezygnacji któregoś członka z pełnionej funkcji w Zarządzie jego miejsce zajmuje osoba, która otrzymała kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział III

Członkowie zarządu Samorządu Uczniowskiego i ich zadania .

Funkcje i zakres odpowiedzialności członków ZSU.

Przewodniczący:

-          planuje i prowadzi zebrania Zarządu SU ( lub wyznacza prowadzącego),

-          przydziela zadania członków Zarządu,

-          współpracuje z dyrektorem szkoły i opiekunem Zarządu SU,

-          stara się angażować wszystkich uczniów do pracy na rzecz Zarządu SU,

-          pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami społeczności szkolnej: Radą pedagogiczną, Radą Rodziców.

Wiceprzewodniczący:

-          w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki,

-          pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków,

Sekretarz:

-          opracowuje wraz z przewodniczącym porządek zebrań Zarządu SU,

-          przed zebraniem gromadzi wnioski, które mają być rozpatrzone przez zarząd,

-          protokołuje zebrania, rozsyła protokoły osobom zainteresowanym, prowadzi dokumentację Zarządu SU ( sprawozdania z zebrań, korespondencja),

-          gromadzi i przechowuje : uchwały Rady, wpisy gości szkoły, opisy działań Samorządu oraz ich projekty,

Skarbnik:

-          prowadzi finanse Zarządu pod nadzorem opiekuna i fachową kontrolą księgowej szkoły,

-          prowadzi dokładny zapis wszystkich operacji finansowych,

-          współpracuje z przewodniczącym i opiekunem Zarządu SU w sprawach budżetu i finansów,

-           gromadzi rachunki,

Członkowie Zarządu:

-          opracowują projekty budżetu (na co wydamy pieniądze)

-          uczestniczą aktywnie w pracach i zebraniach Zarządu SU,

-          wyrażają opinię ogółu uczniów,

-          zbierają pomysły uczniów dotyczące prac Zarządu SU i przedstawiają je na zebraniach,

-          uchwalają budżet.

Rozdział IV

Działalność Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego posiada określony ustawą zakres kompetencji ( art. 55 Ustawy o systemie oświaty). Należą do nich:

 

1. Prawo do przedstawiania Radzie szkoły, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

2. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań.

3. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.

4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, z możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5. Prawo do wyboru nauczyciela –opiekuna zarządu SU pełniącego funkcję doradczą i koordynującą, którego wybór zostaje podany do wiadomości Rady Pedagogicznej.

6. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami na poziomie wszystkich klas.

7. W przypadku tworzenia Rady Szkoły, Zarząd SU wystawia swoich kandydatów w stosunku 1:3 składu Rady.

Rozdział V

Finanse Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Źródłami wpływów mogą być:

-          wpływy od sponsorów,

-          zbiórki pieniężne na określony cel,

-          działalność sklepiku uczniowskiego,

-          darowizny,

-          sprzedaż gazetki szkolnej,

-          sprzedaż eksponatów powystawowych ( prace uczniów),

-          organizowanie kiermaszów szkolnych,

-          zbiórka surowców wtórnych,

-          aukcje prac uczniów,

-          prowizje ze sprzedaży różnych gadżetów,

-          i wiele innych inicjatyw.

Wszystkie wpływy i wydatki muszą być zapisane w porządku chronologicznym. Do każdej operacji finansowej muszą być dołączone rachunki, faktury, czeki itp. Na odwrocie których należy opisać uzasadnienie. Zapisy powinny być rzetelne, to znaczy zgodne z prawdą i załącznikami, bezbłędne, sprawdzalne i bieżące.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości