Tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Pucku

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, są zobowiązani do dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zapewnieniem regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne.

• Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, co wynika z treści art.15 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz.2572 ze zm.).

• Art.18 w/w ustawy nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

• Art.5 §1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz.1954 ze zm.) dyrektor szkoły jest "wierzycielem", uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej

Postępowanie w stosunku do uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego (Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o systemie oświaty przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%):

1. Wychowawcy są zobowiązani do podsumowywania frekwencji w każdym miesiącu do 10 kolejnego miesiąca. Uczeń po swojej nieobecności w szkole, ma obowiązek w przeciągu 7 dni dostarczyć pisemne usprawiedliwienie wychowawcy.

2. Jeżeli nieobecność na lekcjach w miesiącu przekroczyła 50 % godz. nieusprawiedliwionych, wychowawca jest zobowiązany do skierowania do rodziców/ opiekunów prawnych zawiadomienia o ilości opuszczonych godzin lekcyjnych oraz spotkaniu w celu omówienia dalszej współpracy.Potwierdzenie o zawiadomieniu oraz spotkaniu z rodzicami otrzymuje pedagog .

3. Po stwierdzeniu przez wychowawcę dalszego nie spełniania obowiązku szkolnego w okresie 7 dni od spotkania z rodzicami , wychowawca w porozumieniu z pedagogiem kieruje do rodziców/ opiekunów prawnych upomnienie( dla celów dowodowych konieczne jest doręczenie upomnienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, informację, że nie spełnienie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego . Stanowi o tym art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Dyrektor szkoły jako wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, sporządzony w 2 egzemplarzach na podstawie art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej.

•Następnie dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej..

•Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia i dowodem jego doręczenia (art.26 § 1,art.27 § 3 ustawy egzekucyjnej) składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz Miasta Pucka )

•Organ egzekucyjny – Burmistrz Miasta Pucka - nakłada grzywnę w celu przymuszenia (art.122 ustawy egzekucyjnej) i doręcza zobowiązanemu:

1. odpis tytułu wykonawczego;

2. postanowienie o nałożeniu grzywny.

• W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.

 

Zobowiązanemu - rodzicowi dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego- służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art.33,34 w/w ustawy) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (regularnego posyłania dziecka do szkoły), nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu (art.125 w/w ustawy).

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości